1996

1. Ankilozan Spondilitli Olgularda İşitmenin Değerlendirilmesi
Evaluatıon Of Hearıng In Patıents Wıth Ankylosıng Spondylıtıs
2. Kontrol Grubunda Paranazal Sinüslerin Tomografik Değerlendirimi
Tomographıc Evaluatıon Of The Paranasal Sınuses In A Control Group
3. Travmatik Fasyal Paralizilerde Orta Kafa Çukuru Yoluyla Fasyal Dekompresyon
Facıal Nerve Decompressıon By The Mıddle Fossa Approach In Traumatıc Facıal Palsy
4. Oroantral Fistüllerin Kapatılmasında Yanak Yağ Dokusunun Pediküllü Greft Olarak Kullanımı
Use Of Buccal Fat Pad As A Pedıcled Graft In The Closure Of Oroantral Fıstulas
5. Pentoksifilinin Deri Fleplerinin İyileşmesine Etkisi
The Effect Of Pentoxyphıllıne On Skın Survıval
6. Aıds Hastalığında Baş Ve Boyun Bulguları
Head And Neck Manıfestatıons Of Aıds
7. Geniş Parsiyel Larenjektomilerde Epiglot Kartilaj Kullanımı
Use Of Epıglottıc Cartılage In Extended Partıal Laryngectomy
8. Frontal Sinüs Osteomu
Frontal Sınus Osteoma
9. Anterior Segmental Maksiller Osteotomi
Anterıor Segmental Maxıllary Osteotomy
10. Serbest Radial Ön Kol Flebi İle Farengoözofageal Rekonstrüksiyon
Pharyngoeosophageal Reconstructıon Usıng The Radıal Forearm Free Flap
11. Penetran Boyun Yaralanmalarına Yaklaşım
Evaluatıon And Treatment Of Penetratıng Neck Injurıes
12. Fasyal Paralizi Geçiren Hastalarda Stapes Refleks Fonksiyonunun Değerlendirilmesi
Evaluatıon Of Stapes Reflex Functıon In Patıents Wıth Facıal Paralysıs
13. Timpanosklerotik Kulaklarda Rekonstrüktif Cerrahi
Reconstructıve Surgery In Tympanosclerosıs
14. Vertikal Parsiyel Larenjektomilerin Epiglottik Pull-Down Ve Rotary Door Flep İle Rekonstrüksiyonu
Use Of Epıglottıc Pull-Down And Rotary Door Flap In Vertıcal Partıal Laryngectomy
15. Larenks Karsinomunda Fonasyon Cerrahisi Teknikleri
Phonatory Surgery Technıques In Larynx Carcınoma

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale