Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1996 » Pentoksifilinin Deri Fleplerinin İyileşmesine Etkisi
 

Pentoksifilinin Deri Fleplerinin İyileşmesine Etkisi

Döner F., Doğru H., Gedikli O., Yarıktaş M., Arslan A.

Flep nekrozunu önlemek için kullanılan tedavilerin çoğu doku kan akımını ve oksijenasyonu düzeltmeye yöneliktir. Bu çalışma pentoksifilinin deri flebi sürvisi üzerine etkisinin araştırılması amacıyla 18 rat üzerinde yapıldı. Ratların 10’u deney grubunu, sekizi kontrol grubunu oluşturdu. Deney grubuna operasyondan yedi gün önce ve operas-yondan sonra yedi gün süreyle, 12 saatte bir intraperitoneal olarak 20 mg/kg pentoksifilin uygulandı. Bütün ratlar 40 mg/kg intramusküler ketamin HCl ile uyutulduktan sonra inter auriküler bölgede yaklaşık 3 cm uzunluğunda, 1.5 cm genişliğinde pediküllü deri flebi kaldırılıp tekrar yerine sütüre edildi. Her iki grupta operasyondan yedi gün sonra deri fleplerinde oluşan nekroz genişliği hesaplandı. Flep nekroz ortalama yüzdesi deney grubunda 43.08, kontrol grubunda 68.02 olarak saptandı. Her iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.02). Pentoksifilinin deri flepleri sürvisi üzerine olumlu etkisi olduğu sonucuna varıldı.

The Effect Of Pentoxyphıllıne On Skın Survıval

Döner F., Doğru H., Gedikli O., Yarıktaş M., Arslan A.

Several treatment modalities used to prevent flap necrosis have focused on improving tissue blood flow and oxygenation. This study was performed to evaluate the effect of pentoxyphilline on skin flap survival in 18 rats. The study consisted of 10 rats and eight control rats. The rats in experiment group were injected 20 mg/kg pentoxyphilline intraperitoneally in every 12 hours during pre- and postoperative seven days. Pediculated skin flaps 3x1.5 cm in size were prepared, replaced and resutured in inter auricular space of all rats under ketamin HCl anesthesia. Areas of necrosis were measured in both groups on postoperative 7th day. Percentage of flap necrosis was 43.08 in study group and 68.02 in control group. Difference between two groups was statistically significant (p=0.02). From this result it appears that pentoxyphilline may increase skin flap survival.

KBB İhtisas Dergisi 3-3 636-639

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale