Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1996 » Larenks Karsinomunda Fonasyon Cerrahisi Teknikleri
 

Larenks Karsinomunda Fonasyon Cerrahisi Teknikleri

Yazıcıoğlu E., Biliciler N., Kıyak E., Başerer N., Tınaz M. E., Oysu Ç., Aslan İ.

Çalışmamızda 1979-1995 yılları arasında 221 larenks kanserli olguda uyguladığımız statik ve dinamik şant yöntem-lerinin fonksiyonel ve onkolojik sonuçlarını değerlendirdik. Olguların 133’ünde total larenjektomi sonrası kendi trakeo-özofageal şant tekniğimizi uyguladık. İlk aşamada statik şant olgularının %83’ünde fonasyon elde ettik. Stenoz, farengo-özofageal spazm gibi nedenlerle yeterli fonas-yon elde edilemeyen olguların revizyon cerrahileri sonrası bu tedavi grubunun nihai fonasyon başarısı %91’e ulaş-mıştır. Olgularının %5’inde statik şantın kapatılmasını gerektiren aspirasyon gelişmiştir. Seksenyedi olguda dinamik şant uygulanmış, bu olguların %90’ında konuşmayı rahat-ça sağlayacak düzeyde fonasyon elde edilmiştir. Olguların %7’sinde yeterli fonasyon elde edilmedi; %3’ünde hiç fonas-yon sağlanamadı. Dinamik şant olgularının beşinde beslen-meyi etkileyecek düzeyde aspirasyon gelişti. Bu beş olgunun üçünde aspirasyonun bertaraf edilmesi için cerrahi müda-hale gerekti. Hiçbir olguda şantın kapatılması gerekmedi. Dinamik şant bölgesinden rekürrens olguların %3.7’sinde görüldü. Bizce geniş rezeksiyon gerektiren ilerlemiş larenks kanserlerinde fonasyon temininde cerrahi şantlar öncelikle tercih edilmesi gereken ve birçok avantajı olan güvenilir yöntemlerdir.

Phonatory Surgery Technıques In Larynx Carcınoma

Yazıcıoğlu E., Biliciler N., Kıyak E., Başerer N., Tınaz M. E., Oysu Ç., Aslan İ.

We evaluated the functional and oncological results of the dynamic and static phonatory shunt techniques that we employed in 221 laryngeal cancer cases between 1979 and 1995. In 133 cases we used the tracheoesophageal shunt technique of our own after total laryngectomy. Phonation was obtained in 83% of the cases of static shunt during the early postoperative period. The final phonation success of this group reached 91% after revision surgery required in some cases because of stenosis and pharyngoesophageal spasm. Aspiration, which necessitates closure of the static shunt, developed in 5% of the cases. Dynamic phonatory shunt technique was used in 87 cases, yielding a satisfactory phonation rate of 90 percent. Satisfactory phonation could not be obtained in 7% of the cases and failure in phonation was 3 percent. In five cases in which dynamic shunt technique was used aspiration developed severe enough to effect nutrition. Of these, surgical intervention was required to eliminate aspiration in three cases. Closure of the shunt was not required in any of the cases. Recurrences occurred in 3.7 % of the cases within the region of the dynamic shunt. To our opinion, in order to provide phonation in advanced laryngeal carcinomas requiring extended surgical resections, surgical phonatory shunt techniques should be preferred because of their advantages.

KBB İhtisas Dergisi 3-3

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale