1997

1. Servikal Özofagus Tutulumu Gösteren Hipofarenks Kanserlerinde Gastrik Pull-Up İle Rekonstrüksiyon
Reconstructıon Wıth Gastrıc Pull-Up In Hypopharynx Cancers Wıth Cervıcal Esophageal Involvement
2. Akut Tonsillitlerde Beta-Hemolitik Streptokok İnsidansı
Incıdence Of Beta-Hemolytıc Streptococcı In Acute Tonsıllıtıs
3. Parsiyel Larenjektomi Sonuçlarımız
Our Results Wıth Partıal Laryngectomy
4. Konjenital Boyun Kist Ve Fistüllerinde Tedavi Sonuçlarımız*
Our Results In The Management Of Congenıtal Cysts And Fıstulas Of The Neck
5. Rinoplastide Lokal Anestezi Avantajları
Advantages Of Local Anaesthesıa In Rhınoplasty
6. Dalgıçlıkta Karşılaşılan Otorinolarengolojik Problemler Ve Bunlardan Korunma Yöntemleri
Otolaryngologıcal Problems Caused By Dıvıng And Methods Of Preventıon
7. Peritonsiller Apse: 57 Olgunun Değerlendirilmesi
Perıtonsıllar Abscess: Evaluatıon Of 57 Cases
8. Maksillanın Cementifying Fibroması
Cementıfyıng Fıbroma Of The Maxılla
9. Sulkus Vokalis Etyolojisi: Histolojik Çalışma
The Etıology Of Sulcus Vocalıs: A Hıstologıc Study
10. Prostetik Ses Restorasyonunda Primer Farengeal Nörektomi*
Prımary Pharyngeal Neurectomy For Prosthetıc Voıce Restoratıon
11. Tek İşiten Kulaktaki Vestibüler Schwannoma'da Tedavi Seçimi
Treatment Selectıon In The Vestıbular Schwannomas Wıth Only Hearıng Ear
12. Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarında Yüksek Frekans Odyometrisi
Hıgh-Frequency Audıometry In Noıse-Induced Hearıng Loss
13. Ani İşitme Kayıplı Hastalarımızın Retrospektif Analizi
Retrospectıve Analysıs Of Our Patıents Wıth Sudden Hearıng Loss
14. Retrolabirentin Yaklaşım İle Selektif Vestibüler Nörektomi: Etkili Ve Güvenli Bir Metod
Selective Vestibular Neurectomy Via Retrolabyrinthine Approach: An Effective And Safe Method
15. Baş-Boyun Defektlerinde Rekonstrüksiyon Yöntemleri
Reconstructıon Methods In Head And Neck Defects
16. Orta Kulak Ve Mastoid Cerrahisinden Sonra Mastoid Sargı Uygulanmalı Mı?
Is Mastoid Dressing Necessary For Routine Postoperative Management Of The Middle Ear And Mastoid Surgery?
17. Alt Konka Hipertrofisi Tedavisinde Submukozal Multipl Dışa Kırma Yöntemi
Inferior Turbinate Hypertrophy Treatment With Submucosal Multiple Out-Fracturing
18. Timpanoplastide Erken Dönem Sonuçlarımız
Short-Term Results Of Tympanoplasty
19. Baş-Boyunda Pleomorfik Adenom
Pleomorphıc Adenoma In The Head And Neck
20. Baş-Boyun Rabdomyosarkomları
Rhabdomyosarcoma Of The Head End Neck
21. Larenks Kanseri Ve Larengosel
Laryngeal Carcınoma And Laryngocele
22. Sert Damağın Minör Tükürük Bezi Tümörleri
Minor Salıvary Gland Tumors Of The Hard Palate
23. Tükürük Bezi Sitolojisi: Uygulama Alanları, Tanı Kriterleri, Sitolojik-Histolojik Karşılaştırma Ve Klinik Uygulamaya...
Salivary Gland Cytology: Applicatıon Fields, Diagnostic Criteria, Cytologic Histologic Correlation And Contributıon...
24. Koanal Atreziler
Choanal Atresıa: A Case Report
25. Nazofarenks Tüberkülozu
Nasopharyngeal Tuberculosıs
26. Östrojen Stimülasyonu Yapılan Erkek Fare Larenksinde Ostrojen Reseptörlerinin Araştırılması
Examinatian of Estragen Reseptars in the Larynx of Estragen-Stimulated Rats
27. Akustik Nörinom: Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Acoustic Neurinomas: Computed Tomography Findings
28. Miringotomiyi Takiben Yapılan Aspirasyon işitme için Potansiyel Bir Risk midir?
Is Aspiration Following Myringotomy a Potential Risk to Hearing?
29. Normal Kişilerde Kokusal Uyandırılmış Potansiyeller ve Koku Uyarımı ile EEG İncelemeleri
Olfactory Evoked Potentİals and EEG Investigations with Olfactory Stimulations
30. Primer Stimulus Şiddet Seviyelerinin DPOAE Amplitüdlerine Etkisi
The Effect of Primary Stimulus Levels on Amplitudes of DPOAEs
31. Alkol Bağımlılığı Sendromunda Tat Duyusu Değişiklikleri
Taste Disorders in Akolıoı Dependence Syndrome
32. Kolesteatomalı Kronik Otit Cerrahisi Sonuçlarımız
Surgical Aliteome of Chronic Otitis Media with Cholesteatoma
33. Lingual Tiroid
Lingual Thyroid
34. Hava ve Uzay Hekimliğinde KBB Disiplininin Yeri
Otorhinolaryngology in A viation and Space Medicine
35. Recessus Frontalis: Anatomik Disseksiyon Çalışması
Frontal Recess: An Anatomical Dissectian Study
36. Açık Teknik Timpanoplastilerde Meatoplasti Tekniği
Meatoplasty Technique in Canal Wall Down Procedures

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale