Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Servikal Özofagus Tutulumu Gösteren Hipofarenks Kanserlerinde Gastrik Pull-Up İle Rekonstrüksiyon
 

Servikal Özofagus Tutulumu Gösteren Hipofarenks Kanserlerinde Gastrik Pull-Up İle Rekonstrüksiyon

Servikal özofagus tutulumu gösteren hipofarenks tümörlü yedi hastaya total larengofarengoözofajek-tomiyi takiben gastrik pull-up ile neoözofaj oluş-turuldu. Perioperatif mortalite ve major kompli-kasyon ile karşılaşılmadı. En sık karşılaşılan komplikasyon regürjitasyon ve damping-benzeri sendromdu. Gastrik pull-up tekniğinin endikasyonları, kontrendikasyonları, avantajları ve dezavantajla-rını gözden geçirerek sonuçlarımızı literatür ile kar-şılaştırdık.

Reconstructıon Wıth Gastrıc Pull-Up In Hypopharynx Cancers Wıth Cervıcal Esophageal Involvement

Seven patients with hypopharynx tumours with cervical esophageal involvement underwent total laryngopharyngoesophagectomy followed by reconstruction for neoesophagus using gastric pull-up. No perioperative mortality and major complications were experienced. The most commonly seen complications were regurgitation and dumping-like syndrome. We reviewed the indications, contraindications, advantages, and disadvantages of gastric pull-up technique and compared our results with those in the literature.

KBB İhtisas Dergisi 4-1 43-48

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale