Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Akut Tonsillitlerde Beta-Hemolitik Streptokok İnsidansı
 

Akut Tonsillitlerde Beta-Hemolitik Streptokok İnsidansı

Akut tonsillitli olgularımızın %49’unda boğaz kül-türünde beta-hemolitik streptokok (BHS) üremiş-tir. Üreyen BHS’ların %97.9’u A grubu beta-hemo-litik streptokok (AGBHS) idi. AGBHS üremesi ile ASO yüksekliği arasında istatistiki açıdan anlamlı sayılabilecek ilişki mevcuttu (p=0.07). Boğaz kültü-ründe BHS üremesi ile C-reactif protein (CRP) dü-zeyi ve sedimentasyon hızı arasında anlamlı ilişki bulunmazken 21 yaş ve üzeri kişilerde lökositoz ile istatistiki açıdan anlamlı ilişki mevcuttu (p=0.02). Çalışmamızda taşıyıcılık oranının dikkate alınma-ya değecek kadar yüksek olduğu görülmüştür (%49). Boğaz kültüründe BHS üreyen 49 olgunun 26’sına penisilin V, 19’una penisilin G, penisiline tolerans gösteren dört olguya ise sefuroksim aksetil verilmiştir. Penisilin V verilen olgularımızın hepsinde klinik olarak kontrolde iyileşme görülürken bir olguda kontrol kültüründe üreme görülmüştür. Diğer antibiyotiklerin kullanıldığı olgularda ise klinik iyileşme ve bakteriyolojik eradikasyon sağ-lanmıştır.

Incıdence Of Beta-Hemolytıc Streptococcı In Acute Tonsıllıtıs

In this study, beta hemolytic streptococcus (BHS) was isolated in the throat culture of 49% of patients with acute tonsillitis, 97.9 per cent being group A beta-hemolytic streptococci (GABHS). A statistically significant correlation was found between the growth of GABHS and ASO elevation (p=0.07). No significant correlation was found between the BHS growth in throat culture and C-reactive protein (CRP) levels and sedimentation rate, whereas there was a significant correlation between the BHS growth and leukocytosis in patients ≥21 years old (p=0.02). We observed that the carrier rate was considerably high (49%). Of 49 patients in whom BHS was isolated in throat cultures, 26 were treated with penicillin V, 19 with penicillin G, and four patients who could tolerate penicillin were given cefuroxime axetil. Clinical cure was obtained in all patients treated with penicillin V, but bacteriologic growth was detected in one patient’s control throat culture. Clinical cure and bacteriological eradication were achieved in all patients treated with other antibiotics.

KBB İhtisas Dergisi 4-1 50-54

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale