Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Parsiyel Larenjektomi Sonuçlarımız
 

Parsiyel Larenjektomi Sonuçlarımız

Şekercioğlu N., Papila İ., Cansız H., Sert İ., Hekmat A. R.

Bu çalışmada 1982-1993 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Kliniği’nde larenks neoplazmı nedeniyle ekibimizce parsiyel larenjektomi uygulanan 88 hasta değerlendirilmiş ve sonuçları sunulmuştur. Olgularımızın yerleşim yerine göre dağılımı %25 supraglottik, %36.4 glottik, %36.4 transglottik ve %2.2 subglottik şeklindedir. Olgularımızın 48’inde (%54.5) standart veya klasik hemilarenjektomi, 38’inde (%43.3) geniş parsiyel larenjektomi ve ikisinde (%2.2) subglottik rezek-siyon uygulanmıştır. Olgularımızın üçünde (%3.4) preoperatuar radyoterapi, 47’sinde (%53.4) post-operatuar radyoterapi, yedisinde ise (%7.9) radyo-terapi ve kemoterapi kombine olarak uygulanmış-tır. Takip kriterlerimizden yutma fonksiyonu iki olguda (%2.2) başarısız olmuş; ses kalitesi 32 olguda (%36.4) iyi, 35 olguda (%39.7) orta, 21 olguda (%23.9) fısıltı şeklinde elde edilmiş; solunum fonksiyonu ise dokuz olguda (%10.2) başarısız tespit edilmiştir. Takibi yapılabilen olgularımızda üç ve beş yıllık sağkalım oranları sırasıyla %90.5 ve %81.6 bulun-muştur. Bir olguya, aspirasyonun sürmesi nede-niyle total larenjektomi uygulanmıştır.

Our Results Wıth Partıal Laryngectomy

Şekercioğlu N., Papila İ., Cansız H., Sert İ., Hekmat A. R.

We reviewed 88 patients who underwent partial laryngectomy due to laryngeal neoplasms between 1982 and 1993 in the Otolaryngology Department of Cerrahpaşa Medicine Faculty. Twenty-five per cent of cases were supraglottic, 36.4% glottic, 36.4% transglottic, and 2.2% subglottic. We employed standard or classic hemilaryngectomy, extended partial laryngectomy, and subglottic resection in 48 cases (54.5%), 38 cases (43.3%), and two cases (2.2%), respectively. Preoperative radiotherapy was employed in three cases (3.4%), postoperative radiotherapy in 47 cases (53.4%), and postoperative radiotherapy combined with chemotherapy in seven cases (7.9%). As for our follow-up results, we obtained poor swallowing in two cases (2.2%); good voice quality in 32 cases (36.4%), moderate in 35 cases (39.7%), and whisper in 21 cases (23.9%). Inadequate respiratory function was obtained in nine patients (10.2%). In evaluable patients, three- and five-year survival rates were 90.5% and 81.6%,respectively. One patient underwent total laryngectomy due to aspiration.

KBB İhtisas Dergisi 4-1 55-59

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale