Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1997 » Akustik Nörinom: Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
 

Akustik Nörinom: Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

Yorulmaz İ., Yücetürk A.V., Tarhan S., Okumuş M., Ünlü H.H., Yoldaş T.K.

Amaç: Akustik nörinom tanısında bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularını incelemek ve tipik BT özelliklerini değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Akustik nörinomlu dokuz hastanın BT görüntüleri retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Olguların beşi erkek, dördü kadındI. Yaşları 28-65 arasında değişmekteydi; yaş ortalaması 54 idi. Bir olgu hariç, olguların tümünde BT tetkiki tanı için yeterli olmuştur. En küçük kitle 5 mm en büyüğü 33 mm (ort. 18.5 mm) boyutlarındaydl. Bir olguda lezyon (5 mm) intrakanaliküler yerleşimliydi ve prekontrast ve postkontrasİ kesitlerde zorlukla izlenebilmekteydi. Diğer yedi olguda kitleler internal akustik kanaldan pontoserebellar köşeye uzanan oldukça düzgün konturlu yuvarlak kitleler şeklinde izlenmekteydi. intrakanaliküler AN dışındaki olgularda değişik derecelerde pons ve serebellar hemisfer basısı mevcuttu. Olguların hepsinde internal akustik kanalda asimetrik genişleme vardı. Sonuç: Bilgisayarlı tomografinin akustik nörinomların tanısında geçerliliğini koruduğu kanısındayız.

Acoustic Neurinomas: Computed Tomography Findings

Yorulmaz İ., Yücetürk A.V., Tarhan S., Okumuş M., Ünlü H.H., Yoldaş T.K.

Objectives: To investigate findings of computed tomography (CT) in acoustic neurinomas and evaluate typical CT features. Patients and Methods: Computed tomography seans of nine patients with acoustic neurinoma were reviewed. Results: The patients consisted of five males and four females. Their age s ranged from 28 to 65 years (mean age 54 years). Computed tomography examination enabled diagnosis in all cases but one. The size of the lesions varied between 5 and 33 mm (mean 18.5 mm). In one case, the lesion (5 mm) had intracanalicular localization and could be diagnosed with difficulty. The remaining lesions were observed as round masses with regular margins extending from the internal acoustic canal to the pontocerebellar angle. Except for the case with intracanalicular acoustic neurinoma, alllesions exerted varying degrees of pressure on the pons and the cerebellar hemisphere. There was asymmetric enlargement of the internal acoustic canal in all cases. Conclusion: We conclude that CT is stili of value in the diagnosis of acoustic neuromas.

KBB İhtisas Dergisi 4-3 145

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale