1998

1. Epitimpanik Mukozal Foldlar ve Anterior Epitimpanik Sinüs
Epitympanic Mucosal Folds and the Anterior Epitympanic Sinus
2. Guinea Pig Temporal Kemik Anatomisi
Structural Anatomy Of The Guinea Pig Temporal Bone
3. Partikülü Yeniden Yerleştirici Manevra: Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Egzersiz Tedavisi
Partide Repositioning Maneuver: Exercise Therapy For Benign Paroxysimal Positional Vertigo
4. Boyun Diseksiyonlarında Antimikrobiyal Profilaksi Gerekli mi?
Is Antimicrobial Prophylaxis Necessary for Neck Dissections?
5. Yüksek Frekans İşitme Eşiği Ölçümünde Standardizasyon
Standardization İn Measuring High Frequency Hearing Threshold
6. Fasyal Elektronörografi: Nazolabial Ve Alar Kayıtlama Yöntemlerinin Normal Bireylerde Ve Fasyal Paralizili ...
Facial Electroneurography: Comparison Of Nasolabial And Alar Recording Techniques İn Patients With Facial ...
7. Diyarbakır İşitme Engelliler Okulu Öğrencilerinin İşitme Kayıpları Ve Etyoloji Yönünden İncelenmesi
Investigation Of Hearing Lass And Etiology İn The Students Of The School For The Deaf İn Diyarbakır
8. Nazal Poliplerde Adenozin Deaminaz Enzim Aktivitesinin Tayini
Determination of Adenosine Deaminase Activity in Nasal Polyps
9. Sinüzite Predispozisyon Oluşturan Anatomik Varyasyonların İncelenmesi
Examination Of Anatomic Variations Predisposing To Sinusitis
10. Erkek Çocuklarda Puberte Çağında Ses Değişimi
Change of Voİce İn Boys İn Puberty
11. Kronik Tonsillitte Anamnez, Klinik Ve Histopatolojik Bulguların İlişkisi
Relationship Between History, Clinical And Histopathologic Findings İn Chronic Tonsillitis
12. Orta Kafa Çukuru Yaklaşımı
Middle Cranial Fossa Approach
13. İlerlemiş Baş-Boyun Kanserlerinde Karotis Rezeksiyonu ve Rekonstrüksiyonu
Carotid Resection and Reconstruction for Advanced Head and Neck Cancers
14. Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografilerinde Anatomik Varyasyonlar*
Anatomic Variations of the Paranasal Sinuses on Computerized Tomography Scans
15. Burun ve Paranazal Sinüs Tümörlerinde Histopatolojik Spektrum ve Tedavi Sonuçları
Histapathologic Spectrum and Surgical Outcome of Nasal and Paranasal Tumors
16. Vertigo ile Servikal Disk Dejenerasyonu ilişkisinin Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Araştırılması*
Investigation of the Relationship Between Vertigo and Cervical Disc Degeneration by Magnetic Resonance Imaging
17. Enflamatuar Paranazal Sinüs Patolojilerinin Değerlendirilmesinde Waters Grafisi ve Sınırlı Sinüs Bilgisayarlı...
Diagnostic Value of Waters Graphy and Limited CT Scanning in Inflammatory Paranasal
18. KBB' de Lokal Anestezi Premedikasyonlarında Midazolam ve Morfin HCI'nin Etkilerinin Karşılaştırılması*
Comparison of Effects of Midazolam and Morphine HCL Premedication for Local Anesthesia in Otolaryngological Practice
19. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Yapılan Hastalarda Anterior Rinomanometri Bulguları*
Anterior Rhinomanometry Findings in Patients Undergoing Endoscopic Sinus Surgery
20. Near-Total Larenjektomi Sonuçlarımız*
Results of Near- Total Laryngectomy
21. Parkinson Hastalığının Kulak Fizyolojisine Etkisi
Effect of Parkinson' s Disease on Ear Physiology
22. Waardenburg Sendromu*
Waardenburg's Syndrome
23. Krikotrakeal Serarasyon: Nadir Bir Larengeal Travma
Cricotracheal Separation: An Unusual Form of Laryngeal Trauma
24. Konjenital Kolesteatom Patogenezinde Epidermoid Formasyonun Yeri
Significance of Epidermoid Formations on the Pathogenesis of Congenital Cholesteatoma
25. Radyasyonun Guinea Domuzu Tükürük Bezlerinde Oluşturduğu Değişiklikler ve Norepinefrin ile Propranolol'un...
Radiation-Induced Changes on Cuinea Pig Salivary Clands and the Effect of Norepinephrine and Propranolol...
26. Benign Paroksismal Pozisyonal Vertigo ve Kanalit Repozisyon Prosedürü
Benign Paroxysmal Pasitional Vertigo and Canalith Repositioning Procedure
27. Suprakrikoid Subtotal Larenjektomilerde Fonksiyonel Sonuçlarımız*
Functional Results İn Supracricoid Subtotal Laryngectomies
28. Sıçan Kulaklarında Topikal Kortikosteroid Uygulamasının Otomikroskobik ve Ultrastrüktürel Etkileri
Otomicroscopic and U1trastructural Effects of Topicaııy Applied Corticosteroids on the Rat Ear
29. Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu: Kür ve Fonksiyonel Sonuçlar*
Functional Neck Dissection: Cure and Functional Results
30. Larengeal Malignitelerin Saptanmasında in vivo Toluidin Mavisi Uygulaması*
The Use of in vivo Toluidine Blue Staining in Detecting Laryngeal Malignancies
31. İnsan Burun Mast Hücrelerinin Işık Mikroskobik Düzeyde İncelenmesi
Investigation of Human Nasal Mast Cells by Light Microscopy
32. Timpanoskleroz Cerrahisi*
Surgery For Tympanosclerosis
33. Temporal Kemik Havalanması ile Şigmoid Sinüs Pozisyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Relationship between Mastoid Pneumatization and the Position of the Sigmoid Sinus
34. Rekürrent Aftöz Sfornatiile Nötrofillerin Adherans ve Fagositoz Fonksiyonları
Neutrophil Adherence and Phagocytosis in Recurrent Aphthous Stomatitis
35. Ekstramedüner Plazmasitom
Extramedullary Plasmacytoma
36. Koanal Atrezide Endoskopik Endonazal Cerrahi
Endoscopic Endonasal Surgery for Choanal Atresia
37. Etmoidomaksiller Sinüs Osteomuna Midfasyal Degloving Yaklaşımı
Midfacial Degloving Approach To An Ethmoidomaxillary Osteoma: A Case Report
38. Temporal Kemiğin Dev Kolesterol Kisti
Giant Cholesterol Cyst of the Temporal Bone
39. Konjenital Kolesteatom
Congenital Cholesteatoma
40. Maksiner Sinüs Lezyonu Olarak Tanımlanan Ektopik Diş Kaynaklı Dentigeröz Kisti
A Case of Dentigerous Cyst Originating in an Ectopic Tooth, Mistaken for a Maxillary Sinus Lesion
41. Eritromisin Ototoksisitesi Ve Yeni Makrolid Antibiyotiklerin (Azitromisin Ve Klaritromisin) Ototoksik Potansiyeli
Ototoxicity Of Erythromycin And Ototoxic Potential Of New Macrolide Antibiotics (Azithromycin And Clarithromycin)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale