Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Sinüzite Predispozisyon Oluşturan Anatomik Varyasyonların İncelenmesi
 

Sinüzite Predispozisyon Oluşturan Anatomik Varyasyonların İncelenmesi

Han T., Dadaş B., Kepekçi A.H., Sanisoğlu O.

Amaç: Kronik veya reküren sinüzitli hastalarda burun ve paranazal sinüslerde rastlanan değişik yerleşimli patolojiler ile bazı anatomik varyasyonlar arasındaki ilişkilerin araştırılması. Hastalar ve Yöntemler: Kronik sinüzit tanısı konan 34 hasta (16 erkek, 18 kadın; ort. yaş 36.17) nazal endoskopi ve 3 mm aralıklı koronal ve aksiyel planda paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisi ile incelendi. Bulgular: Bilgisayarlı tomagrafide olguların 18'inde (%51.4) sağda, 12'sinde (%34.9) solda ager nazi hücresi saptandı; bunların tümünde frenfal reses kapalı bulundu. Beş hastada (%14.2) genişlemiş etmoid bulla ve polip birlikte izlendi. Konka bulloza bulunan (% 14) olguların biri dışında hepsinde ön etmoid hücreler kapalı bulundu. Sonuç: Nazal endoskopi ve bilgisayarlı tomografi incelemesi ile burun ve paranazal sinüslerde sinüzite predispozisyon oluşturabilecek anatomik varyasyonlar tanınabilir.

Examination Of Anatomic Variations Predisposing To Sinusitis

Han T., Dadaş B., Kepekçi A.H., Sanisoğlu O.

Objectives: To investigate the relationship between pathologic findings and anatomig variations of nose and paranasal sinuses in patients with chronic or recurrent sinusitis. Patients and Methods: Thirty-four patients (16 males, 18 females; mean age 36.17 years) with chronic or recurrent sinusitis were evaluated by nasal endoscopy and thi n slice caronal and axial computed tomog raphy. Results: Computed tomography showed agger nasi cells on the right (n=18, 51.4%) and left (n=12, 34.9%), all of which were accompanied by frenfal recess occlusion. Five patients (14.2%) with enlarged ethmoid bulla had coexistent nasal polyposis. The presence of concha bullosa (14%) was accompanied byoccluded anterior ethmoidal cells in all cases, bul one. Conclusion: Nasal endoscopy and computed tomography may enable to identify anatomig variations of the nose and paranasal sinuses, which may predispose patients to chronic or recurrent sinusitis.

KBB İhtisas Dergisi 5-3 201

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale