Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Kronik Tonsillitte Anamnez, Klinik Ve Histopatolojik Bulguların İlişkisi
 

Kronik Tonsillitte Anamnez, Klinik Ve Histopatolojik Bulguların İlişkisi

Kırış M., Kutluhan A., Uğraş S., Akpolat N., Akkaya S., İnalkaç E.

Amaç: Kronik tonsillitli hastaların anamnez ve klinik bulguları ile histopatolojik bulgular arasında ilişki olup olmadığını araştırmak. Hastalar ve Yöntemler: Yılda en az üç kez tonsillit atağı geçirmiş ve sadece tonsillit nedeni ile ameliyat edilen kronik tonsillitli 98 hasta çalışmaya alındı. Histopatolojik olarak, sağ tonsil materyallerinde germinal merkez artışı, tonsil yüzeyepitel defekti, tonsil yüzey epiteline lenfosit infiltrasyonu, polimorfonükleer lökosit, plazma hücresi, fibrozis ve atrofi araştırıldı. Bulgular: En sık histopatolojik bulgu, tonsil yüzey epitelinde defekt oluşturmuş ya da oluşturacak şiddette lenfosit infiltrasyonu (%96) idi. Histopatolojik bulguların anamnez ve klinik bulgularla karşılaştırılmasında, sadece atrofi 10 yaş üzeri hastalarda istatistiksel olarak farklılık gösterdi. Sonuç: Kronik tonsiliit, her yaşta görülebilen, cinsiyet farkı gözetmeyen, tonsil büyüklüğü ve üçün üzerindeki akut atak sayıları ile ilişkisi olmayan ve güvenilir anamnez bulguları ile tanısı konabilen bir hastalıktır

Relationship Between History, Clinical And Histopathologic Findings İn Chronic Tonsillitis

Kırış M., Kutluhan A., Uğraş S., Akpolat N., Akkaya S., İnalkaç E.

Objectives: To determine whether a relationship exists between histopathologic findings and historyand clinical findings of chronic tonsillitis. Patients and Methods: The study included 98 patients who had at least three acute attacks and underwent pperation for chronic tonsillitis. Histopathologically, increase in germinal centers, epithelium defects on tonsil surface, Iymphocyte infiltration into the tonsil surface epithelium, plasma cells, polimorphonuclear leucocytes, fibresis and atrophy were examined. Results: The most frequent (96%) histopathologic finding was Iymphocyte infiltration leading to the defe ct in the tonsil surfare epithelium. Comparison of historyand clinical findings with histopathologic findings showed that only atrophy was statistically significant in patients above ten years. Conclusian: We concluded that chronic tonsillitis is a disease seen in all age groups and both sexes and that acute attacks exceeding three and the tonsil size do not seem to be of diagnostic value.

KBB İhtisas Dergisi 5-3 208

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale