Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » İlerlemiş Baş-Boyun Kanserlerinde Karotis Rezeksiyonu ve Rekonstrüksiyonu
 

İlerlemiş Baş-Boyun Kanserlerinde Karotis Rezeksiyonu ve Rekonstrüksiyonu

Devranoğlu İ., Kaytaz A., Korkut N., Ada M., Erem M., Beşirli K., Kaynak K.

Amaç: ilerlemiş baş boyun kanseri nedeniyle karofis arterleri tutulmuş hastalarda en blok tümör rezeksiyonunu takiben yapılan karofis rekonstrüksiyonunun tedavi etkinliği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Karotis arter tutulumu radyolojik olarak saptanmış, ilerlemiş baş boyun kanserli dokuz hasta tedavi edildi. Yedi hastada otojen yen grefti, iki hastada PTFA (Polytetrafluoroethylene) sentetik vasküler greft kullanıldı. Yedi hastada geniş rezeksiyon nedeniyle oluşan cilt defekti pektoralis majör myokutanöz fleple onarıldı. iki hastada özofajektomi yapıldığı için prosedüre gastrik pull-up dahil edildi. Bulgular: Üç hasta (%30) 24 aydan fazla süredir hastalıksız yaşamaktadır. iki hasta (%22) lokal nüks nedeniyle ortalama 19 ayda, diğer iki hasta (%22) ise ortalama 18.5 ayda akciğer metastazından öldü. Ameliyat sonrası nörolojik defisit görülen bir hasta (% 11) sekizinci günde, bir hasta da 35. günde öldü. Ölüm nedenleri akut greft trombozu ve akut kalp yetmezliği idi. Sonuç: Tümörle birlikte en blok karofis rezeksiyonunu takiben yapılan karotis rekonstrüksiyonu düşük nörolojik komplikasyon oranıyla ligasyona göre daha üstün bir tekniktir. Bu prosedürde ağrının azaldığı ve düşük lokal nüks oranı olduğu gözlendi. Gelişen teknolojiye paralel olarak sağkalım süresinin de uzatılabileceği sonucuna varıldı.

Carotid Resection and Reconstruction for Advanced Head and Neck Cancers

Devranoğlu İ., Kaytaz A., Korkut N., Ada M., Erem M., Beşirli K., Kaynak K.

Objectives: To determine the efficiency of carotid reconstruction after en bloc resectian of the tumor in patients with advanced head and neck cancers and carotid involvement. Patients and Methods: Nine patients with advanced head and neck cancer and radiologically confirmed carotid artery involvement underwent surgery. An autogenous saphenous vein graft (n=7) and PT FA (Polytetrafluoroethylene) synthetic vasculargraft (n=2) were used. Reconstruction of skin defects from wide resections (n= 7) was made using pectoralis major myocutaneous flap. Gastric pull-up was alsa performed in two patients who underwent esophagectomy. Results: Three patients (30%) have been aliye disease-free for mara lhan 24 months. Four patients died from local recurrences (n=2, 22%) and lung metastasis (n=2, 22%) within a maan duralian of 19 and 18.5 months, respectively. Two patients, one with postaperaliye neurologic deficit (11 %), died on the 8th and 35th days from acute graft thrombosis and acute heart failure, respectively. Conclusion: Carotid reconstruction after carotid resection with en bloc tumor removal is associated with fewer neurologic complications as compared with the carotid ligalien. Decreased pain and lower local recurrence rates were observed. It is concluded that disease-free period could be prolonged with the use of improvements in technology.

KBB İhtisas Dergisi C:5 S:2 Syf:93-98

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale