Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografilerinde Anatomik Varyasyonlar*
 

Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografilerinde Anatomik Varyasyonlar*

Üstündağ E., Keskin G., Aydın Ö., Devge C., Arslan A., Oğuz A.

Amaç: Kronik sinüzit yakınmaları olan semptomatik hastalarda kemik yapıdaki anatomik varyasyonlar ve mukozal değişiklikleri incelemek ve anatomik varyasyonların kronik sinüzit patogenezine etkisini değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Yüz hastanın koronal planda çekilen paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi (BT) kesitleri incelendi. Sonuçlar asemptomatik kontrollerin (n=1 00) BT bulgularıyla karşılaştırıldı. Bulgular: Semptomatik grupta, mukozal hastalığın en sık maksiller sinüslerde (%76) olduğu bulundu. Kontrol grubunda, asemptomatik mukozal değişikliklere %33 oranında rastlandı. Kemik yapıdaki anatomik varyasyonların görülme oranları açısından iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Sonuç: Kemik yapıdaki anatomik varyasyonların kronik sinüzit sıklığını direkt olarak etkileyen bir faktör olmadığı sonucuna varıldı.

Anatomic Variations of the Paranasal Sinuses on Computerized Tomography Scans

Üstündağ E., Keskin G., Aydın Ö., Devge C., Arslan A., Oğuz A.

Objectives: To investigate the prevalence of bony anatomical variations and mucosal changes in symptomatic patients with chronic sinusitis and to evaluate the effeel of these anatomic variations on the pathogenesis of chronic sinusitis. Patients and Methods: Paranasal sinus computed tomography seans of 100 patients were examined. The findings were compared with those of 100 asymptomatic controls. Results: In the symptomatic group, mucosal pathologies were most frequently noted in the maxillary sinuses (76%). In the control group, asymptomatic mucosal changes were found in 33%. No significant difference was found between the two groups regarding the incidence of bony anatomical variations. Conclusion: It appears that bony anatomical variations do not exert a direct influence on the frequency of chronic sinusitis.

KBB İhtisas Dergisi C:5 S:2 Syf:99-103

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale