Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Burun ve Paranazal Sinüs Tümörlerinde Histopatolojik Spektrum ve Tedavi Sonuçları
 

Burun ve Paranazal Sinüs Tümörlerinde Histopatolojik Spektrum ve Tedavi Sonuçları

Tınaz M. E., Oysu Ç., Aslan İ.

Amaç: Baş-boyun tümörleri içinde küçük bir oran oluşturan burun ve paranazal tümörlerinde histopatolojik dağılımı ve özellikleri belirlemek ve tedavi sonuçları ve tedavi yöntemlerini değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Yirmi yıllık bir dönemde takip ve tedavi edilen burun ve paranazal sinüs tümörlü137 hasta değerlendirildi. Bu olguların 24'ünde tümör ciltten kaynaklanan infiltran bazalyom iken, 113'ünde burun ve/veya paranazal sinüs kaynaklıydı. Histopatolojik spektrum değerlendirilirken olguların tümü göz önüne alındı. Üç ve beş yıllık sağkalım hesaplanırken altı metastatik tümör olgusu ve takip süreleri yeterli olmayan olgular çalışma dışı bırakıldı ve değerlendirme 83 olgu üzerinden yapıldı. Bulgular: Çalışmada en sık saptanan tümör, yassı epitel hücreli karsinomdu (%40). ikinci sırada glandüler hücreli tümörler gelmekteydi. En sık glandüler hücreli tümör, adenokarsinom (%9) idi. Tümörlerin tümü T3 ve T4 evreliydi ve cerrahi ve postoperatif radyoterapi ile tedavi edilmişti Tümör evresi göz önüne alınmadan hesaplanan üç ve beş yıllık sağkalım oranları sırasıyla %41 ve %27 bulundu. Sonuç: Burun ve paranazal sinüs tümörlerinde sağkalım, tüm çalışmalara rağmen son elli yıl içinde çok fazla değişme göstermemiştir. Genellikle ileri evrelerde teşhis edilen ve sıklıkla agresit histopatolojik özellikler sergileyen bu tümörlerde sağkalımı artırabilmek için kranyofasyal rezeksiyona kadar varan geniş cerrahilerin uygulanması gerekmektedir.

Histapathologic Spectrum and Surgical Outcome of Nasal and Paranasal Tumors

Tınaz M. E., Oysu Ç., Aslan İ.

Objectives: To determine the histopathologic fea- . tures of nose and paranasal tumors which account for a relatively law occurrence in all head and neck tumers and to evaluate treatment modalities and outcomes. Patients and Methods: One hundred and thirty-seven patients with nose and paranasal sinus tumors, who were treated during a twenty year period were reviewed. The lesions were comprised of infiltrating basalioma ariginating from the nasal skin (n=24) and those arising fromthe nose orparanasal sinuses (n=113). All cases were included in the evaluation of histopathologic features. Three- and five-year survival rates were assessed for 83 cases; patients with metastatic tumers and with inadequate follow up periods were excluded, Results: Squamous cell careinoma was the most common lesi on (40%) followed by glandular'tumors, adenocarcinoma being the most frequent tumor (9%), All patients had T3 or T4 tumors which were treated surgically and by postoperative radiotherapy. Threeand five-year survival rat es calculated without congidering tumor stages were 41 % and 27%, respectively. Conclusion: Despite advanced treatment modalities,survival of the nasal and paranasal sinus tumers have not undergone much improvement during the last fifty years. These tumers are generally diagnosed at advanced stages and exhibit highly malignant histopathologic characteristics. Extended surgical procedures, including craniofaeial resection are required in arderto improve survival.

KBB İhtisas Dergisi C:5 S:2 Syf:104-107

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale