Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Endoskopik Sinüs Cerrahisi Yapılan Hastalarda Anterior Rinomanometri Bulguları*
 

Endoskopik Sinüs Cerrahisi Yapılan Hastalarda Anterior Rinomanometri Bulguları*

Dal T., Özlüoğlu L.N., Ergin N. T.

Amaç: Kronik rino-sinüzitli hastalarda, endoskopik sinüs cerrahisinin anterior rinomanometri bulguları üzerindeki etkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan 18 hasta (Grup 1) ve endoskopik sinüs cerrahisi ile aynı seansta septoplasti ameliyatı uygulanan sekiz hasta (Grup ii), ameliyattan hemen önce ve iki ay sonra ve her seferinde topikal dekonjesyon uygulamasından önce (bazal) ve on dakika sonra olmak üzere anterior rinomanometri ile değerlendirildi. Bulgular: Grup I'de sadece bazal total nazal rezistans değerlerinde anlamlı azalma görülürken, Grup II'de hem bazal hem de dekonjesyon sonrası total nazal rezistans değerlerinde anlamlı azalma saptandı. Sonuç: Endoskopik sinüs cerrahisi sonrasında, nazal pasajlarda rezistansı azaltacak yapısal değişiklikler olmamasına karşın enfeksiyona bağlı mukozal ödemin düzelmesi nazal rezistansı azaltmaktadır. Endoskopik sinüs cerrahisi ile birlikte septoplasti yapılan hastalarda ise hem yapısal hem de mukozal rezistans faktörlerindeki azalma nazal rezistansı düşürmektedir.

Anterior Rhinomanometry Findings in Patients Undergoing Endoscopic Sinus Surgery

Dal T., Özlüoğlu L.N., Ergin N. T.

Objectives: We evaluated the effects of endoscopic sinus surgery on anterior rhinomanometry findings in patients with chronic rhinosinusitis. Patients and Methods: Eighteen patients who underwent endoscopic sinus surgery (Group I) and eight patients who underwent endoscopic sinus surgery and nasal septal surgery (Group II) were evaluated through anterior rhinomanometry before and two months after the operation. Measurements were performed before (basal) and ten minuıes af ter topical nasal decongestion. Results: Only basal total nasal resistance values exhibited significant decrease in Group I, whereas both basal and subsequent total nasal resistance values . showed significant decreases in Group II. Conclusion: No structural alteratian causing reduction in the nasal resistance occurs after endoscopic sinus surgery, and decrease in the mugasal edema is associated with reduction in the nasal resistance. However, following septoplasty and endoscopic sinus surgery, reduction in both structural and mucosal factors of resistance occurs, causing reduction in the nasal resistance.

KBB İhtisas Dergisi C:5 S:2 Syf:120-123

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale