Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Radyasyonun Guinea Domuzu Tükürük Bezlerinde Oluşturduğu Değişiklikler ve Norepinefrin ile Propranolol'un...
 

Radyasyonun Guinea Domuzu Tükürük Bezlerinde Oluşturduğu Değişiklikler ve Norepinefrin ile Propranolol'un...

Gündoğdu C., Döner F., Karaşen R.M., Altaş E., Dede D., Öztürk A.

Amaç: çalışmamızda radyasyonu n tükürük bezlerine olan etkisi ve tükürük salgısını azaltan veya artıran ilaçlar kullanarak, oluşan etkinin değişip değişmediği araştırıldı. Çalışma Planı ve Yöntemler: iki ayrı çalışmada 35 guinea domuzunun toplam 70 submandibuler bezi incelendi. Birinci çalışmada dokuz hayvanın 18 submandibuler bezine tek dozda 15 gray radyasyon verildi, radyasyon sonrası 1.hafta, 1. ay ve 3. ayda submandibuler bezlerden alınan doku örnekleri ışık mikroskobunda incelendi ve sonuçlar radyasyon verilmeyen kontrol grubu (n=16) ile karşılaştırıldı. ikinci çalışmada ise radyasyon öncesi 18 hayvana norepinefrin (n=18) ya da propranonol (n=18) verilip, iki grubun sonuçları sadece radyasyon verilen grup ile karşılaştırıldı. Bulgular: Birinci çalışmada, radyasyon verilen grubun orta lama seröz hücre oranları kontrol grubuna göre belirgin şekilde düşmüş; erken dönemde seröz hücrelerde degranülasyon, vakuolizasyon, stromaya iltihabi hücre infiltrasyonu gözlenmiştir. Müköz hücrelerin ise erken dönemde, hafif ödem haricinde etkilenmediği saptanmıştır. Daha geç dönemlerde ise seröz asinilerde nekroz, atrofi ve stromada fibrozis başladığı; degranülasyon, vakuolizasyon, iltihabi hücre infiltrasyonunun azaldığı, muköz hücrelerin ise büyük oranda normale döndüğü görülmüştür. Norepinefrin verilen grupta, bulguların sadece radyasyon uygulanan gruba göre belirgin derecede daha az olduğu; propranolol verilen grupta ise, istatistiksel anlamı olmasa da, daha şiddetli olduğu görülmüştür. Sonuç: Radyasyonun tükürük bezleri seröz hücrelerini etkilediği ve bu etkinin, radyoterapi öncesi ilaçlarla seröz hücre granüllerinin boşaltılması ile minimuma indirilebileceği sonucuna varılmıştır.

Radiation-Induced Changes on Cuinea Pig Salivary Clands and the Effect of Norepinephrine and Propranolol...

Gündoğdu C., Döner F., Karaşen R.M., Altaş E., Dede D., Öztürk A.

Objectives: We evaluated irradiation-induced effects on salivary glands and investigated howthese effects would change by the administration of drugs that would increase or decrease the salivary excretion. Design and Methods: A total of 70 guinea-pig submandibular glands from 35 experimental animals were studied in two stages. In the first part submandibular glands of nine animals were exposed to single dose irradiation of 15 gray and were extirpated a week, a month, and three months after irradiation to be examined under light microscoDe. The results were compared to those obtained from control glands (n= 16) which were not exposed to irradiation. At the second stage, 18 animals were assigned to receive aither norepinephrine (n=18) or propranolol (n=18) priorto irradiation and the results were compared to those obtained from animals that received irradiation alone. Results: Serous cells were found to be significantly decreased in animals receiving irradiation alone. In the early period they developed degranulation, vacuolization, and infiltration of inflammatory cells into stroma. Except for slight adama, there was no or minimal effect on mucous cells. In the Iate period necrosis and atrophy of the serous acini and fibresis of the stroma devBIoped; degranulatio[l, vacuolization, and inflammatory cell infiltration lessened. Mucous ce lls returned to normal appearance. Compared to the animals receiving irradiation alone, those treated with norepinephrine exhibited significantly lass damage; in the propranolol-administered animals, however, the extent of irradiation-induced changes were more severe. Conclusion: The study revealed irradiation-induced effects on serous cells of the salivary glands. Administration of sialogogic agents before radiotherapy may be considered for the minimization of such effects.

KBB İhtisas Dergisi C:5 S:1 Syf:9-14

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale