Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1998 » Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu: Kür ve Fonksiyonel Sonuçlar*
 

Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu: Kür ve Fonksiyonel Sonuçlar*

Güney E., Yiğitbaşı O.G., Canöz K., Göğebakan N., Ersoy A., Öztürk M.

Amaç: Bu çalışmada aynı hasta grubunda fonksiyonel boyun diseksiyonunun kür ve fonksiyonel sonuçları birlikte değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: 1992-1997 yılları arasında baş-boyun epidermoid karsinomlu 113 hastada fonksiyonel boyun diseksiyonu (n=133) uygulandı. Ortalama 26.4 aylık takip süresi sonunda boyun nüksleri, EMG ile omuz fonksiyonları ve renkli Doppler ultrasonografi ile internal juguler ven kan akımları araştırıldı. Bulgular: Tüm olgularda nüks oranı %3 idi. Bu oranelektif fonksiyonel boyun diseksiyonunda % 1.4, küratif fonksiyonel boyun diseksiyonunda %5 idi. Şiddetli periferal nörojenik lezyon oranı m. trapezius'da %12.5 (n=7), m. sternokleidomastoideus'da %21.4 (n= 12) idi. internal juguler venin çapı, akım hızı ve kalibrasyonu olguların tümünde normal bulundu. Sonuç: Fonksiyonel boyun diseksiyonunun hem kür hem de fonksiyonellik açısından güvenilir bir teknik olduğu görüldü.

Functional Neck Dissection: Cure and Functional Results

Güney E., Yiğitbaşı O.G., Canöz K., Göğebakan N., Ersoy A., Öztürk M.

Objectives: This study evaluated cure and functional results offunctional neck dissections. Patients and Methods: One hundred and thirteen patients with epidermoid carcinoma underwent 133 functional neck dissections between 1992 and 1997. Af ter a mean follow-up period of 26.4 months, patients were evaluated with regard to neck recurrences, shoulderfunction by EMG and the flow rate of the internal jugular vein using color Doppler ultrasonography. Results: The overall recurrence rate was 3%, being 4% and 5% in elective and curative functional neck dissections, respectively. Severe neurogenic deficit in the trapezius and the sternocleidomastoid muscles was found in % 12.5 (n=7) and 21.4% (n=12) of the patients, respectively. In all cases, the flow rate and diameter of the internal jugular vein were found normal. Conclusian: Functional neck dissection proved reliable with high cure rates and good functional results.

KBB İhtisas Dergisi C:5 S:1 Syf:32-35

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale