1999

1. Bell Paralizisi Prognozunda Elektrofizyolojik İncelemelerin Değeri
The Value Of Electrophysiological Tests İn The Prognosis Of Bell's Palsy
2. Fasyal Sinir Fonksiyonlarını Sınıflandırma Sistemlerinin Karşılaştırılması *
A Comparison of Grading Systems for Facial Nerve Funetions
3. Subtotal Rekonstrüktif Larenjektomi Sonrası Fonksiyonel Sonuçlar*
Functional Dutcome after Subtotal Reeonstructive Laryngeetomy
4. Parsiyel Larenjektomili Olgularda Fonksiyonel Sonuçlar
Fundianal Results in Patients Undergaing Partial Laryngectamy
5. Glottik Karsinomlarda Trakeotomisiz Larengofissür Kordektomi *
Laryngofissure Cordectomy without Tracheotomy in Glottic Carcinomas
6. Efüzyonlu Otitis Media Gelişiminde Adenoid Vejetasyonun Yeri
The Role of Adenoid Vegetation in Otitis Media with Effusion
7. Travmatik Kulak Zarı Perforasyonları ile Temporal Kemik Havalı Hücre Hacmi Arasındaki İlişki ve Travmatik Kulak Zarı...
The Relationship between Traumatic Perforations of the Tympanic Membrane and the Voltime of Air Cells in the Temporal...
8. Baş-Boyun Rekonstrüksiyonunda Pektoralis Majör Myokutan Flebinin Yeri
The Pedoralis Major Myocutaneous Flap in Head and Neck Reconstruction
9. Larenjeal Tutulum Gösteren Kaposi Sarkomu
A Case of Kapasi' s Sareoma with Laryngeal Involvement
10. Maksillanın Dev Hücreli Kemik Tümörü*
A Case of Giant Cell Tumor of the Maxillary Bone
11. Malign Eksternal Otit
A Cage of Malignant External Otitis
12. Tekrarlayan Polikondrit
Relapsing Polychondritis
13. Nörofibromatozis-2 Olmayan Çocuklarda Serebellopontin Köşe Tümörleri
Cerebellopontine Angle Tumors in Children without Neurofibromatosis Type 2*
14. Stiloid Çıkıntının Radyolojik ve Morfolojik Değerlendirilmesi
Radiologic and Morphologic EvaIuation of the Styloid Process
15. Alt Dudak Karsinomunda Boyun Metastazı
Cervical Metastasis of the Lower Lip Careinoma
16. Hipertrofik Adenoid Vejetasyonların Ameliyat Öncesi ve Sonrası Sefalometrik Yöntemle Değerlendirilmesi
Preoperative and Postoperative Cephalometric EvaIuation of Hypertrophic Adenoids
17. Baş-Boyun Malign Tümörlerinde Karotis Arter İnvazyonu Tedavisi
Management of Carolid Artery Invasion İn Head and Neck Malignant Tumors
18. Nazofarenks Karsinomunda p53 Aşırı Ekspresyonu
p53 Overexpressian in Nasapharyngeal Carcinoma
19. Kronik Efüzyonlu Otitis Mediada Aerobik Bakterilerin Rolü*
Aerobic Bacteriology of Chronic Otitis Media with Effusion
20. Patlama Nedeniyle Oluşan işitme Kayıpları: 30 Olgunun Analizi
Hearing Loss due to Explosion: Analysis of 30 Cases
21. Tonsillektominin Serum İmmünglobulinleri Üzerine Etkisi*
The Effect of Tonsillectomy on Serum Immunoglobulin Levels
22. Kronik Otitis Medianın İntrakranyal Komplikasyonları*
Intracranial Complications of Chronic Otitis Media
23. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Modifiye Epley Manevrası
Modified Epley Maneuver for Benign Paroxysmal Positional Vertigo
24. Klasik Anterior Rinoskopi ve Pratik Nazal Endoskopi Bulgularının Karşılaştırılması*
Comparison of Classk Anterior Rhinoscopy and Nasal Endoscopy Findings
25. Alzheimer'li Erişkin Bir Hastanın Temporal Kemiğinde Histolojik Çalışma*
A Histological Study of an Adult Temporal Bone of a Patient with Alzheimer's Disease
26. Denizli Merkez Anaokullarında Sekretuar Otitis Media Prevalansı*
The Prevalence of Secretory Otitis Media in Nursery School Children in Denizli
27. Normal ve Patolojik İç Kulak Yapılarında Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi*
High-Resolution Computed Tomography of the Normal and Pathologic Inner Ear Structures
28. Ses Restorasyonunda Prostetik ve Özofajeal Konuşmanın Analizi*
Analysis of Esophageal and Prosthetic Speech for Voice Restoratian
29. Meniere Hastalığında Ekstratimpanik Elektrokokleografinin Tanı Değeri
Diagnostic Value of Extratympanic Electrocochleography in Meniere's Disease
30. Wegener Granülomatozis: Burun ve Paranazal Sinüs Bulguları
Wegener's Granulomatosis: Nasal and Paranasal Manifestations
31. İntrakranyal Uzanımlı Juvenil Nazofarenjeal Anjiofibromun Çıkarılmasından Sonra Gelişen Orta Kafa Çukuru Taban...
Repair of a Craniobasal Defect in the Middle Fossa with Free Bone Graft af ter Removal of Juvenile Nasopharyngeal...
32. Maksilla ve Mandibula Yerleşimli Odontojenik Mikzoma
Odontogenic Myxomas in the Maxilla and Mandible
33. Fasyal Sinir Schwannomu
A Case of Facial Nerve Schwannoma
34. Kantor-Berci Videolarengoskop Model II'nin Larenks Mikrocerrahisinde Kullanılması
Use of Kantor-Berci Model II Video Laryngoscope in Laryngeal Microsurgery
35. Primer Larenks Amiloidozu
A Case of Primary Laryngeal Amyloidosis
36. Cemento-Ossifaying Fibromaya Bağlı Gelişen Anevrizmal Kemik Kisti
Aneurysmal Bone Cyst Associated with Cementoossifying Fibroma
37. Larengotrakeal Stenoz
Laryngotracheal Stenosis
38. Mandibulada Odontojenik Keratokist
An Odontogenic Keratocyst in the Mandibula
39. Ses Bozukluklarının Tedavisinde Vurgu Yöntemi
The Accent Method in the Management of Voice Disorders

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale