Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Bell Paralizisi Prognozunda Elektrofizyolojik İncelemelerin Değeri
 

Bell Paralizisi Prognozunda Elektrofizyolojik İncelemelerin Değeri

Şan İ., Özkul Y.

Amaç: Beli paralizisi prognozunun tayininde kullanılan sinir eksitabilite testi (SET), bileşik kas aksiyon potansiyelinin (BKAP) latans ve amplitüd ölçümü yöntemlerini karşılaştırmak ve kas gücünün kantitatif ölçümünün prognozun belirlenmesindeki önemini araştırmak. Hastalar ve Yöntemler: Beli paralizisi yeni başlamış 62 hasta SET, BKAP latans ve amplitüd değerleri ve kas gücünün kantitatif ölçümü ile değerlendirildi. Paraliziler, House-Brackmann sistemine göre gruplandırıldı. Hasta taraftan elde edilen değerlerin sağlam tarafa oranı altı ay sonraki değerlerle karşılaştırıldı. Bulgular: House-Brackmann sistemine göre 38 hastada tam, 10 hastada iyi (grade II-III) sekiz hastada orta (grade IV-V) derecede iyileşme elde edildi. Altı hastada iyileşme kötüydü (grade VI). iyileşme dereceleri ile başlangıçtaki SET, BKAP amplitüdü değerleri karşılaştırıldığında, bu ölçümlerin hastalığın seyri ile anlamlı ilişkisi olduğu bulundu (SET: r=-80, p<0.001; amplitüd: r=48, p<0.001). Kas gücü ölçümlerinde bu anlamlılık sadece fasyal paralizisi inkomplet olan 42 hasta için vardı (r=7, p=0.03). Latans ölçümlerinin iyileşme ile anlamlı ilişkisi yoktu. Sonuç: Bu çalışma basit ve ucuz cihazlarla yapılabilen sinir eksitabilite testinin karmaşık ve pahalı cihazlarla yapılabilen latans ve amplitüd ölçümlerinden daha hassas olduğunu, kuvvetin kantitatif ölçümlerinin de Beli paralizisi prognozunun tayininde değerli, objektif yöntemler olduğunu gösterdi.

The Value Of Electrophysiological Tests İn The Prognosis Of Bell's Palsy

Şan İ., Özkul Y.

Objectives: To compare the results of nerve excitability test (NET) with the Iateneyand amplitude of the compound muscle action potential (CMAP) and to determine the prognostic value of quantitative measurement of muscle power in the prognosis of Bell's palsy. Patients and Methods: Sixty-two patients with newonset Bell's palsy were evaluated with NET, CMAP Iateney and amplitude and the quantitative measurement of muscle power. The palsies were classified according to the House-Brackmann system. The results were obtained from both the involved and healthy sides and compared with those obtained six months Iater. Results: According to the House-Brackmann system, improvement was complete in 38 patients, good (grade II-III) in 10 patients, moderate (grade IV-V) in eight patients, and poor (grade VI) in six patients. Improvement was significantly correlated with the initial values of NET and CMAP amplitudes (NET: r=-80, p<0.001; amplitude: r=48, p<0.001). In mugele power measurements, this correlation was observed only in 42 patients with incomplete facial palsy (r=7, p=0.03). No significant correlation was found between the Iateney measurements and the disease improvement. Conclusion: We concluded that the nerve excitability test, which is simple and cheap, is more sensitiye than Iateneyand amplitude measurements requiring complex and expensive equipment, and that quantitative measurement of power is objective and helpful in determining the prognosis of Bell's palsy.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:2 Syf:

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale