Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Subtotal Rekonstrüktif Larenjektomi Sonrası Fonksiyonel Sonuçlar*
 

Subtotal Rekonstrüktif Larenjektomi Sonrası Fonksiyonel Sonuçlar*

Yücetürk A.V., Özkaya D., Eğrilmez M., Filiz Ü.

Amaç: Subtotal rekonstrüktif larenjektomi (SRL) uygulanan hastalarda yutma ve dekanülasyon süresi, aspirasyon ve hastanede kalış süresini değerlendirmek ve bu bulguları total larenjektomi (TL) bulgularıyla karşılaştırmak. Hastalar ve Yöntemler: Mayıs 1996 ile Mart 1998 tarihleri arasında kliniğimizde SRL uygulanan sekiz olgu ve TL uygulanan yedi larenks ve beş sinüs priformis kanserli hasta incelendi. Bulgular: Hemovak drenin ortalama kalma süresi iki grupta da 2.8 gün idi. Gruplarda (SRL ve TL) nazogastrik tüpün kalma süresi sırasıyla 13 gün ve 6.4 gün; oral beslenmeye başlama 7.4 ve 5.5 gün, oral beslenmenin yeterli hale gelmesi 13.6 ve 10.6 gün; hastanede kalma süresi 26.4 ve 17.8 gün bulundu. Subtotal rekonstrüktif larenjektemili grupta hastaların hepsi 10-16. günlerde (ort. 12.8 gün) dekanüle edildi; hiçbir hastada farengokutanöz fistül gelişmedi. Bir hastaya postaperalif yedinci ayda aspirasyon pnömonisi sebebiyle total larenjektomi uygulamak gerekti. Sonuç: Subtotal rekonstrüktif larenjektomi larenks kanserli hastaların cerrahi tedavisinde uygun bir seçenektir. Postaperalif bakım ve maliyet açısından TL'ye göre minimal dezavantajları olmasına rağmen, avantajları çok daha kayda değerdir. Postaperalif rehabilitasyonun iyi yapılması, uygun hasta seçimi, cerrahi tekniğin doğru uygulanması gibi konularda dikkat edildiği takdirde ve kolay uygulanabilir bir teknik olması sebebiyle SRL, seçilmiş olgularda TL'ye alternatif olarak yaygınlaşacaktır.

Functional Dutcome after Subtotal Reeonstructive Laryngeetomy

Yücetürk A.V., Özkaya D., Eğrilmez M., Filiz Ü.

Objectives: To evaluate deglutition, decannulation, aspiralien, and hospital stay in patients undargoing subtotal reconstructive laryngectomy (SRL) and to compara findings with those obtained from patients undargoing totallaryngectomy (TL). Patients and Methods: We evaluated eight patients who underwent SRL and tweıva patients who underwent TL for the treatment of larynx (n=7) and pyriform sinus (n=5) cancers between 1996 and 1998. Results: Mean durations for the removal of the Hemovac drains were equal (2.8 days) in SRL and TL patients. Mean durations of nasogastric tubes were 13 and 6.4 days, initiation of oral feeding 7.4 and 5.5 days, sufficient oral feeding 13.6 and 10.6 days, hospitalization 26.4 and 17.8 days in SRL and TL groups, respectively. All the patients in the SRL group were decannulated between the 10th and 16th days (mean 12.8 days) and none of them developed pharyngocutaneous fistulae. One patient required TL in the postoperative 7th month because of aspiration pneumonia. Conclusion: Subtotal reconstructive laryngectomy is an appropriate alternative in the surgical treatment of laryngeal cancers. Although SRL seem to have sema drawbacks such as longer hospitalization and higher cost, its merits should be cangidered in terms of patients' benefits. In the presanca of appropriate postoperative rehabilitation, proper patient seleclion, and a good surgical technique, SRL may be approached as the preferred procedure in selected laryngeal cancers.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:3 Syf:291-294

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale