Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Travmatik Kulak Zarı Perforasyonları ile Temporal Kemik Havalı Hücre Hacmi Arasındaki İlişki ve Travmatik Kulak Zarı...
 

Travmatik Kulak Zarı Perforasyonları ile Temporal Kemik Havalı Hücre Hacmi Arasındaki İlişki ve Travmatik Kulak Zarı...

Aktaş D., Kutlu R.

Amaç: Blast travma ya da tokat nedeniyle oluşan kulak zarı perforasyonu ile temporal kemik hücre havalılığı arasında ilişki olup olmadığını incelemek. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya blast, tokat ve futbol topu çarpması ile oluşan kulak zarı travmalı 25 erkek hasta (yaş dağılımı 17-32, yaş ort. 24.5) alındı. Herhangi bir kulak problemi olmayan sağlıklı 20 erkek gönüllüden kontrol grubu oluşturuldu. Aksial planda, infraorbitomeatal hatta paralel 2 mm kesit kalınlığında ve 2 mm aralıklarla temporal kemik tomografileri çekildi. Her bir kesitteki havalı hücrelerin alanları hesaplanıp, kesit kalınlığı ile çarpılarak her bir kesitin hacmi ve havalı hücre içeren kesitlerin tümünün toplamı ile de her bir kulağın ayrı ayrı hacimleri hesaplandı. Hastaların 20'sine yama (patch) uygulanırken, beşine timpanoplasti yapıldı. Hastaların preoperatif ve postoperatif dönem odyolojik incelemeleri yapıldı. Bulgular: Perforasyonların en fazla alt kadranları tuttuğu ve çoğunluğunun 3 mm'den küçük olduğu saptandı. Pars flaksida bölgesinde perforasyona rastlanmadığı gibi marjinal perforasyon da saptanmadı. işitme seviyelerinin blast travmaya maruz kalanlar hariç büyük çoğunluğunda normal sınırlarda olduğu gözlendi. Temporal kemik tomografisinde ve intraoperatif olarak kemikçik zincir destrüksiyonu görülmedi. Olgu ve kontrol grubunun sağ ve sol kulak temporal kemik havalı hücrelerinin hacimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Temporal kemik havalanma düzeyinin, blast ya da diğer yaralanmalara bağlı kulak zarı patolojilerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı saptandı.

The Relationship between Traumatic Perforations of the Tympanic Membrane and the Voltime of Air Cells in the Temporal...

Aktaş D., Kutlu R.

Objectives: To investigate whether any relatianship exists between traumatic perforations of the tympanic membrane and aeration of the temporal bone cells. Patients and Methods: Twenty-five male patients (age range 17-32 years, mean age 24.5 years) with tympanic membrane perforations resulting from blast injury, slap, or football hit were included. A control group of 20 healthy mal e volunteers was formed. Temporal bone computed tomographic scans were obtained in axial plane, parallel to the infraorbitomeatal line using 2 mm slice thickness and 2 mm intervals. To caIcuIate the volume of each slice, the area of air cells was measured and multiplied by the slice thickness. Volumes of slices containing air cells were added to obtain the volume of each ear. Twenty patients had patch treatment and five patients underwent tympanoplasty operation. Preoperative and postoperative odiologic examinations were made. Results: Perforations were found to be frequently located in the lower quadrants, most of them being less than 3 mm. There were no perforations in the region of pars flaccida or marginal perforations. Hearing levels were within normal range except those who were exposed to blast injury. Neither temporal bone tomography nor intraoperative examinations showed ossicular chain destruction. No statistically significant differences were found between the mean volumes of right and left ear temporal bone air cells in the patient and control groups. Conclusion: It was found that the level of temporal bone aeration has no statistically significant effect on tympanic membrane pathologies due to blast or other injuries.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:2 Syf:306-310

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale