Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Baş-Boyun Malign Tümörlerinde Karotis Arter İnvazyonu Tedavisi
 

Baş-Boyun Malign Tümörlerinde Karotis Arter İnvazyonu Tedavisi

Yazıcıoğlu E., Biliciler N., Tınaz M., Kıyak E., Başerer N., Hafız G., Aslan İ.

Amaç: ileri baş-boyun tümörlerinde rekonstrüksiyonlu ya da rekonstrüksiyonsuz karolis rezeksiyonu sonrası komplikasyon ve sağkalım oranlarını belirlemek. Hastalar ve Yöntemler: ileri baş-boyun tümörlü 28 hastanın karotis arteri rezeksiyonu üç grup halinde yapıldı. Birinci grupta, operasyon esnasında gelişen karolis rüptürü nedeniyle, anında rezeksiyon gerekli (n=12). ikinci grupta, Gore-tex ya da safen yen kullanılarak rezeksiyon ve revaskülarizasyon yapıldı(n=8). Üçüncü grup ise, karotis arterleri preoperativ olarak yavaş yavaş sıkılarak tıkanan sekiz hastadan oluşmakta idi. Gerektiğinde, cilt ve yumşak doku defekti, pektoralis majör myokütan flebi ile rekonstrükte edildi. Cerrahi girişimler, komplikasyonlar, postoperatif takip süreleri ve sağkalım oranları değerlendirildi. Bulgular: Altı kalıcı ve iki geçici hemiplejinin yanı sıra, bir hastada birinci haftada enfeksiyon nedeni ile dikiş atmasına bağlı yoğun kanama gözlendi. Sadece üç hasta beş yıllık sağ kalım süresine ulaştı. Gerçek sağkalım oranı Kaplan-Meier yöntemi ile %25.6 bulundu. Log-rank testi kullanılarak yapılan sağkalım oranı kıyaslamalarında ve ki-kare testi kullanılarak yapılan komplikasyon kıyaslamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Ancak, revaskülarizasyon grubunun nörolojik komplikasyonları daha düşük derecedeydi. Sonuç: Tümörün karolis rezeksiyonu ile birlikte en blok çıkarılması daha uzun hastalıksız sağkalım süreleri, hatta bazı olgularda tam tedavi sağlayabilir.

Management of Carolid Artery Invasion İn Head and Neck Malignant Tumors

Yazıcıoğlu E., Biliciler N., Tınaz M., Kıyak E., Başerer N., Hafız G., Aslan İ.

Objectives: To determine major complications and survival after carotid resectian with or without reconstruction in advanced head and neck tumors. Patients and Methods: Carotid artery resectian of 28 patients with advanced head and neck tumors were performed in three groups. The first group (n=12) underwent perioperative immediale resectian because of carotid artery rupture. The second group (n=8) underwent resectian and revascularization using either Gore-Tex or autogenous saphenous vein. Carotid arteries of the third group (n=8) were gradually occluded preoperatively. Skin and soft tissue defects were reconstructed using the pectoralis major myocutaneous flap. Surgical procedures, complications, postoperaliye follow-up, and survival were evaluated. Results: Permanent (n=6) and transient (n=2) hemiplegia was observed. One patient had profuse bleeding in the first week due to a suture break-down caused by infection. Five-year survival was obtained only in three patients. The overall actual survival rate by the Kaplan-Meier method was 25.6%. Neither survival rates (Iog-rank test) nar complications (chisquare test) showed any statistical significance between the revascularization and resectian groups. Less serious neurologic complications were observed in the revascularization group. Conclusion: Carotid resectian with en black tumor removal may offer prolonged disease-free survival and even cure in some cases.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:23-28

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale