Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Kronik Efüzyonlu Otitis Mediada Aerobik Bakterilerin Rolü*
 

Kronik Efüzyonlu Otitis Mediada Aerobik Bakterilerin Rolü*

Arat M., Erişen L., Ökten G., Yırcalı G.

Amaç: Kronik efüzyonlu otitis media'lı (EOM) hastaların orta kulak efüzyonlarının aerobik bakteriler açısından incelenmesi ve sonuçların çocuk ile erişkin yaş grupları için karşılaştırılması. Çalışma Planı ve Yöntemler: Orta kulaktan alınan 135 efüzyon örneği, direkt preparatta Gram boyası ve kültür ile değerlendirildi. Bulgular: Efüzyonların % 23'ünde üreme saptandı. Bu oran 0-12 yaş grubunda %32, 12 yaş üstü grupta % 11 bulundu (p<0.05). Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus ve Streptococcus pneumoniae en sık görülen bakterilerdi. Haemophilus influenzae'ların %75'inde penisilin ve ampisiline direnç saptandı. Direkt boyamada bol polimorf nükleer lökosit (PMNL) görülenlerin %67'sinde, seyrek PMNL görülenlerin ise %5'inde üreme görüldü (p<0.001). Mukoid ve pürülan efüzyonlarda bakteri üreme oranı, diğer efüzyonlara göre anlamlı derecede yüksek idi. Sonuç: Kronik EOM'lu pediyatrik hastaların medikal tedavisinde enfeksiyöz neden dikkate alınarak antibiyotik verilmeli, öncelikle düşünülmesi gereken bakteri Haemophilus influenzae olmalı ve bu olguların büyük kısmının penisilin ve ampisiline dirençli olduğu unutulmamalıdır.

Aerobic Bacteriology of Chronic Otitis Media with Effusion

Arat M., Erişen L., Ökten G., Yırcalı G.

Objectives: To investigate the role of aerobic bacteria in chronic otitis media with effusion, and compare the results obtained from pediatric and adult patients. Design and Methods: A total of 135 samples of middie ear effusions were obtained and evaluated by culture and Gram staining of direct preparation. Results: Aerobic bacteria were recovered in 23% of effusions, being 32% for the pediatric group (0-12 years) and 11 % for the elderly group (>12 years) (p<0.05). Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus and Streptococcus pneumoniae were the most frequently seen bacteria. Resistance to ampicillin and penicillin was 75% for Haemophilus influenzae. Bacterial growth was 67% in effusions with excessive polymorph nuclear leukocytes and 5% in those with rare polymorph nuclear leukocytes (p<0.001). Bacterial growth rates in mucoid and suppurative effusions were significantly higher. Conclusion: We concluded that antibiotic treatment of chronic otitis media with effusion in pediatric patients should be designed, taking into consideration the infectious agents, particularly Haemophilus influenzae and its significantly high resistance to ampicillin and penicillin.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:36-39

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale