Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Kronik Otitis Medianın İntrakranyal Komplikasyonları*
 

Kronik Otitis Medianın İntrakranyal Komplikasyonları*

Şenvar A., Seven H., Çalış A.B, Vural Ç.

Amaç: Kronik otitis medianın intrakranyal komplikasyanlarını değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Kronik otitis medianın intrakranyal komplikasyonu tanısıyla takip ve tedavi edilen 34 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: En sık komplikasyonlar menenjit (%50), lateral sinüs tromboflebiti (LST) (%17) ve serebellar abs e (%12) idi. Menenjitli olguların (n=24) %50'sinde, LST'li olguların (n=7) %57'sinde hem granülasyon dokusu hem kolestatom gözlendi. Menenjitli olguların %84'ünde, LST'1i olguların tümünde dura açıktı. Serebellar veya temporal abseli olguların tümünde tegmen intakt bulundu. Sonuç: Menenjit ve LST'li hastalarda mastoid tegmenin yenik, duranın granülasyon dokusuyla kaplı olması, komplikasyon gelişiminde granülasyon dokusunun rolüne dikkat çekmiştir. intrakranyal abseli hastalarda komplikasyonun indirekt yolla geliştiği düşünüldü.

Intracranial Complications of Chronic Otitis Media

Şenvar A., Seven H., Çalış A.B, Vural Ç.

Objectives: To evaluate intracranial complications of chronic otitis media. Patients and Methods: Thirty-four patients who underwent surgery for intracranial complications of chronic otitis media were retrospectively reviewed. Results: Meningitis (59%),. lateral sinus thrombophlebitis (LST) (17%), and cerebellar abscess (12%) were the most common complications. Both granulation tissue and cholesteatoma were 50% and 57% in meningitis (n=24) and LST (n=7), respectively. The dura was open in 84% of patients with meningitis and in all patients with LST. All patients with cerebellar or temporal abscesses had intacİ dura. Conclusion: In cases with meningitis and LST, granulation tissue was the primary factar responsible for the development of complications, whereas in all cases of intracranial abscesses where the mastoid tegmen was intacİ, indirect routes may be possible.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:46-49

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale