Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Denizli Merkez Anaokullarında Sekretuar Otitis Media Prevalansı*
 

Denizli Merkez Anaokullarında Sekretuar Otitis Media Prevalansı*

Topuz B., Bayramoğlu İ., Özüer M.Z., Kara C. O.

Amaç: Sekretuar otitis medianın (SOM) Denizli'de anaokul öğrencilerindeki görülme sıklığı ve gelişiminde roloynayan risk faktörleri incelenmiştir. Çalışma Planı ve Yöntemler: Çalışma kapsamına 359 çocuk alındı. SOM tanısı pnömotoskopi ve timpanometri ile kondu. Çalışma sırasında anket formu dağıtılarak predispozan risk faktörleri sorgulandı. istatistiksel değerlendirilme korelasyon ve regresyon analizi ile yapıldı. Bulgular: Toplam 359 olgunun 29'unda tek taraflı, 32'sinde iki taraflı SOM saptandı. Sekretuar otitis media prevalansı %16.9 bulundu. Ağız açık uyuma ve horlama alışkanlığı SOM grubunda anlamlı derecede fazla görüldü. Sonuç: Ağız açık uyuma ve horlamanın SOM'lu olgularda daha sık izlenmesi, adenoid hastalığının SOM patogenezinde yeri olabileceğini düşündürmektedir.

The Prevalence of Secretory Otitis Media in Nursery School Children in Denizli

Topuz B., Bayramoğlu İ., Özüer M.Z., Kara C. O.

Objectives: To determine the prevalence and possible risk factors of secretory otitis media (SOM) in nursery school children in Denizli. Design and Methods: The study group was comprised of 359 children. Diagnosis of SOM was made by pneumotoscopy and tympanometry. A questionnaire was administered to determine the risk factors. Statistical evaluation was made using correlation and regression analysis. Results: Of 359 children, 29 and 32 children had unilateral and bilateral disease, respectively. The prevalence of SOM was 16.9%. Significantly high incidence of mouth breathing and snoring habits were observed in the SOM group. Conclusian: Detection of increased mouth breathing and snoring habits in affected children may suggest a possible role of adenoid disease in SOM pathogenesis.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:63-65

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale