Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 1999 » Meniere Hastalığında Ekstratimpanik Elektrokokleografinin Tanı Değeri
 

Meniere Hastalığında Ekstratimpanik Elektrokokleografinin Tanı Değeri

Başerer N., Oysu Ç., Veyseller B.

Amaç: Ekstratimpanik elektrokokleografinin Meniere hastalığındaki tanısal değerini belirlemek. Çalışma Planı ve Yöntemler: Çalışma grubuna tek taraflı Meniere'li 22 hasta alındı. Kelebek kanatlı gümüş ekstratimpanik elektrot ve 90 dB klik stimulus kullanılarak yapılan elektrokokleografilerle aksiyon potansiyeli (AP), sumasyon potansiyeli (SP) ve SP: AP değerleri elde edildi. Kontrol grubu işitmesi normal 15 kişinin 22 kulağından oluşturuldu. Ayrıca hastalar Watanabe evrelemesine göre sınıflandırılarak elde edilen sonuçların hastalığın evresine göre ilişkisi değerlendirildi. Bulgular: Kontrol grubundaki ve hasta kulaklardan elde edilen SP:AP ortalamaları sırasıyla %26 ve %41 bulundu. Kontrol grubunda dört kulakta (%18) ve 18 hasta kulakta (%81) kontrol grubu ortalamasının üzerinde değerler elde edildi. Hasta grubunun sağlam kulaklarından elde edilen AP, SP, SP:AP değerleri kontrol grubuyla benzerlik içindeydi. Watanabe tip 2 evreli, hastalığın flüktüan fazındaki kulaklarda ortalama SP:AP değeri, diğer evrelerdeki kulaklardan ve normalden anlamlı derecede yüksek bulundu. Sonuç: Normal ve hidropslu kulaklarda elde edilen AP ve SP amplitüdleri tanı koydurtmayacak kadar değişkendir. Ancak SP:AP değeri hidropslu kulaklarda anlamlı derecede yüksek bulunmaktadır. Ekstratimpanik elektrokokleografi ile elde edilen SP:AP oranı, Meniere tanısı koymak için güvenilir ve uygulaması kolay bir yöntemdir.

Diagnostic Value of Extratympanic Electrocochleography in Meniere's Disease

Başerer N., Oysu Ç., Veyseller B.

Objectives: To assess the value of extratympanic electrocochleography in Meniere's disease. Design and Methods: The study group included 22 patients with unilateral Meniere's disease. Electrocochleographic parameters including action potential (AP), summation potential (SP), and SP:AP values were obtained by using extratympanic silver electrodes and 90 dB click stimulus. A control group of 15 healthy subjects (22 ears) was formed. In addition, patients were classified according to the Watanabe staging to determine the relationship between electrocochleographicfindings and the stage of the disease. Results: Average SP:AP ratios of the control and patient groups were 26% and 41 %, respectively. Four ears (18%) in the control group and 18 ears (81 %) in the patient group exceeded the average ratio of the control group. Average AP, SP, and SP:AP values obtained from the healthyears of the patient group were similar to those of the control group. Significantly high SP:AP values were found in Watanabe type 2 ears with fluctuant hearing loss compared to those of the normal ears and ears at other stages of the disease. Conclusion: The variability of AP and SP amplitudes obtained from normal ears and ears with hydrops prevents diagnosis whereas the SP:AP ratio seems to exhibit significantly high values in the latter group. Thus, SP:AP ratio obtained by extratympanic electrococleography may be used as a safe and less timeconsuming diagnostic tool for Meniere's disease.

KBB İhtisas Dergisi C:6 S:1 Syf:76-81

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale