2000

1. Kolesteatom Cerrahisinde Supratubal Reses Tutulumunun Değerlendirilmesi
Evalation Of The Supratubal Recess İnvolvement İn Cholesteatoma Surgery
2. Doyle Nazal Splint Ve Klasik Anterior Nazal Tamponun Orta Kulak Basıncı Üzerine Etkileri
The Effects Of Doyle Nasal Splint And Nasal Packing On The Middle Ear Presstire
3. Ön Kafa Tabanı Yaklaşımları
Anterior Skull Base Approaches
4. Trombositopeniye Bağlı Burun Kanamasında Gelfoam Tampon İle Klasik Ekstrafor Tampon Uygulamasının Karşılaştırılması
Comparison Of Gelfoam And Classkal Gauze Pack Applications İn Patients With Epistaxis Due To Thrombocytopenia
5. Erken Evre Glottik Tümörlerde Lokal Ve Bölgesel Rekürens
Local And Regional Recurrence İn Early Glottic Cardnomas
6. Larenks Karsinomlarında Multipl Primerler
Multiple Primaries İn Laryngeal Carcinoma
7. Kronik Böbrek Yetmezlikli Üç Hastada Amikasine Bağlı Gelişen Ani İşitme Kaybı
Sudden Hearing Lass Assaciated With Amikacin Administratian İn Three Patients With Chranic Renal Fahure
8. Burun Rekonstrüksiyonunda Split Kalvaryel Kemik Greft Kullanımı
The Use Of Split Calyarial Bone Graft'in Nasal Reconstruction: A Case Report
9. Verligolu Hastaya Yaklaşım
Approach To Patients With Vertigo
10. Kobaylarda Transient Evoked Otoakustik Emisyon Ölçüm Yöntemi
Method Of Measuring Transient Evoked Otoacoustic Emissions İn Guinea Pigs
11. Çocuk Temporal Kemiklerinde Mezenkim Artığı: Temporal Kemik Laboratuvar Çalışması
Residual Mesenchyme İn Temporal Bones Of Children: A Temporal Bone Laboratory İnvestigation
12. Stapedotomi Sonrası Geç Dönem İşitme Sonuçları: Cerrahi Uygulanan Ve Uygulanmayan Kulaklar Ve Presbiakuzili Kontrol...
Long-Term Hearing Results Af Ter Stapedotomy: A Comparison Between Operated, Non-Operated Ears And Control Subjects...
13. Kulak Cerrahisinde Dril (Tur) Kullanımının Postoperatif Erken Dönemde Kemik Yolu İşitme Eşikleri Üzerine Etkisi
The effeet of drill in ear surgery on bone conduetion thresholds during the early postoperative period
14. İşitme Engelli Öğrencilerde Patolojinin Yeri: Akustik Refleks Parametreleriyle Değerlendirme
Location Of Pathology İn Deaf Students: Evaıuation By Acoustic Reflex Parameters
15. Larenks Epidermoid Karsinomunda Cisplatin Ve 5-Fluorourasil Duyarlılığının Timidin İşaretlenme İndeksi İle...
Evaıuation Of Eisplatin And 5-Fluorouraeil Sensitivity Using Thymidine Labeling İndex İn Epidermoid Carcinoma...
16. Fonksiyonel-Kozmetik Nazal Cerrahide Histoakril
Use Of Histoacryl İn Functional-Cosmetic Nasal Surgery
17. Farenjeal Nörektomi Yapılan Ve Yapılmayan Total Larenjektomili Hastalarda Farengoözofajeal Segment...
Comparison Of Pharyngoesophageal Segment Pressures İn Patients Undergoing Totallaryngectomy With Or Without...
18. İkinci Brankial Yarık Anomalileri
Second Branchial Eleft Anomalies
19. Çocuklarda Adenoid Hiperplazinin Değerlendirilmesinde Adenoidal-Nazofarenjeal Oranın Yeri
Adenoidal-Nasopharyngeal Ratio İn The Evaiuatian Of Adenoid Hyperplasia İn Children
20. Çocuk Yaş Grubunda Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Endoscopic Sinus Surgery İn Pediatric Age Group
21. Puberfoni Ve Tedavisi
Puberphonia And İts Management
22. Baş-Boyun Schwannomları
Schwannoma Of The Head And Neck
23. Sigaranın Total Nazal Direnç Ve Akım Üzerine Etkileri
The Effect Of Smoking On Total Nasal Resistance And Nasal Flow
24. Parofisin Malign Melanomu
Malignant Melanoma Of The Paratid Gland: A Case Report
25. Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda İşitmedeki Bir Hemodiyaliz Seansına Bağlı Etkilenmenin Subjektif ...
The Effect Of. A Single Hemodialysis Session On Hearing: The Results Of Subjective Audiological Measurements ...
26. Osteoplastik Trakeopati
A Case Of Tracheopathia Osteoplastica
27. Migren Atağının İşitmeye Etkisi
Effect Of Migraine Attacks On Hearing
28. Efüzyonlu Otitis Medialı Olguların Orta Kulak Mukoid Sıvılarında İmmünglobulin Düzeyleri
Immunoglobulin Levels İn Ear Mucoid Fluids Of Patients With Otitis Media With Effusion
29. Kronik Otitli Hastalarda Preoperatif Ve Postoperalif Östaki Tüpü Fonksiyonları Ve Prognoza Etkisf
Preoperative And Postoperative Eustachian Tube Fundian And İts Prognostic Value İn Patients With Chronic Otitis Media
30. Horlama Tedavisinde LAUP Etkili Bir Yöntem mi?
Is Laser-Assisted Uvulopalatoplasty Effective in the Treatment of Snoring
31. Baş-Boyun Yassı Epitel Hücreli Karsinomlarında Mutant P53'ün Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi
The Relationship Between Mutant P53 And Clinicopathologic Parameters İn Squamous Cell Careinoma Of The Head And Neck
32. İmmünsuprese Çocuk Hastalarda Aspergillus Cinsi Küf Mantarlarının Neden Olduğu İnvaziv Fungal Sinüzit
Invasive Fungal Sinusitis Caused By Aspergillus Species İn İmmunosuppressed Pediatric Patients
33. Yenidoğanda Gingival Granüler Hücreli Tümör
A Case Of Granular Cen Myoblastoma Of The Gingiva İn A Newborn
34. Total Glossektomi Sırasında Vertikallarengoplasti İle Larenksin Korunması
Preservation Of The Larynx With Vertical Laryngoplasty During Total Glossectomy: A Case Report
35. Reküren Sialadenit-Sialolitiazis Tablosuyla Başvuran Hastada Submandibular Kavernöz Hemanjiom
Cavernous Hemangioma Simulating Recurrent Sialadenitis-Sialolithiasis
36. Riedel Tiroiditi - İnvaziv Fibroz Tiroiditis
A Case Of Fibrous İnvasive (Riedel's) Thyroiditis
37. Santral Nörofibromatozis
Central Neurafibramatosis
38. Baş-Boyunda Fibroz Displaziler
Fibrous Dysplasia İn The Head And Neck
39. Guinea Pig Kobaylarda Oluşturulan Ani Akustik Travmalarda Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkinliğinin...
Electron Microscopic Evaıuation Of The Effectiveness Of Hyperbaric Oxygen Therapy İn Guinea Pigs Exposed...
40. Nazal Tip Rekonstrüksiyonunda Açık Rinoplasti
Open Rhinoplasty İn Nasal Tip Reconstruction
41. Larenks Kanser Cerrahisi Sonrası Sesin Karşılaştırmalı Akustik Analizi
Comparatiye Acoustic Analysis Of Voice After Laryngeal Careinoma Surgery
42. Pektoralis Majör Myokutan Flebi: Baş Boyun Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Güvenilir Bir Seçenek
Pectoralis Major Myocutaneous Flap: A Reliable A1ternative for the Reconstruction of Head and N erk Defects
43. Meniere Hastalığında Kullanılan Tanı Araçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Diagnostic Tools İn Meniere's Disease
44. Akustikofasyal Pediküle Retrosigmoid ve Retrolabirenter Yaklaşımların Anatomik Olarak Karşılaştırılması
Anatomical Comparison of Retrosigmoid and Retrolabyrinthine Approaches to the Acousticofacial Pedicle
45. Osseokartilajinöz Nazal Dorsum ve Klinik Önemi
Osseocartilaginous Nasal Dorsum and its Clinical Implications
46. Flutikazon Propiyonat Aköz Nazal Sprey ve İkinci Kuşak Antihistaminiklerin Alerjik Rinit Tedavisinde Etkinliği
The Efficacy of Fluticasone Propionate Aqueous Nasal Spray and Second-Ceneration Antihistamines
47. Kronik Farenjitli Hastalarda Psikolojik Boyutun Değerlendirilmesi
Evaluation of the PsychoIogical Component in Patients with Chronic Pharyngitis
48. Açık Kavite Timpanoplasti
Canal Wall-Down Tympanoplasty
49. T3 Larenks Kanserlerinde Parsiyel Cerrahi
Partial Surgery İn T3 Laryngeal Tumors
50. Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Servikal Lenf Bezlerinin Yüksek Çözünürlüklü U1trasonografi İle Değerlendirilmesi
Assessment Of Cervical Lymph Nodes Using High-Resolution Ultrasonography İn Patients With Head-Neck Cancer
51. Adenoid Doku Hacminin Östaki Tüp Fonksiyon Testine Etkisi
The Effect Of Adenoid Volume On Eustachian Tube Function
52. Alerjik Rinitli Hastalarda Prick Testi Ve Total Ige Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Prick Test Results And Total Ige Levels İn Patients With Allergic Rhinitis
53. Oral Kavite Kanserlerinin Cerrahi Tedavisi
Surgical Treatment Of Oral Cavity Cancers
54. Baş-Boyun Rekonstrüksiyonunda Radial Ön Kol Serbest Flep Uygulanan Olgularda Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçlar
Oncalogic and Funetional Results in Head and Neek Reeonstruction with Radial Forearın Free Flaps
55. İşitme Yolları Gelişiminin İşitsel Beyin Sapı Yanıtları ile Değerlendirilmesi
Evaluation of the Development of Auditory Pathways Using Auditory Brainstem Responses
56. Timpanoplasti Sonrası Koklear Işitme Kayıpları
Cachlear Hearing Lass Fallawing Chranic Ear Surgery
57. Ani işitme Kayıplarında Steroid ve Urografin Tedavisi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Steroid and Drografin Therapies in the Treatment of Sudden Hearing Loss
58. Endolenfatik Kese Tümörü
A Case of Endolymphatic Sac Tumor
59. Akut Solunum Sıkıntısı Yapan Kombine Larengopyosel ve Trakeotomisiz Tedavisi
A Combined Laryngopyocele Leading to Acute Respiratory Distress and İts Management without Tracheotomy
60. Parafarenjeal Rabdomyom
A Cage of Parapharyngeal Rhabdomyoma
61. Nadir Rastlanan Üst Dudak Anomalili İki Olgu: Doğumsal Çift Dudak
Two Cases with Rare Anomaly of the Upper Lip: Congenital Double Lip
62. Lateral Sinüs Tromboflebiti
Lateral Sinus Thrombophlebitis
63. Malign Otitis Eksterna
Malignant Otitis Externa: A Case Report
64. Pendred Sendromu
Pendred' s Syndrome: Cage Report
65. Nekrotizan Otitis Eksternada Hiperbarik Oksijen Tedavisi
Hyperbaric Oxygen Therapy in Necrotizing External Otitis

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale