Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Erken Evre Glottik Tümörlerde Lokal Ve Bölgesel Rekürens
 

Erken Evre Glottik Tümörlerde Lokal Ve Bölgesel Rekürens

Katırcıoğlu S., Sunay T., Çölhan İ., Süoğlu Y., Ünal M., Karatay M. C., Erdamar B., Şirin M.

Amaç: Erken evre (evre I ve evre II) glottik kanserIerde lokal ve bölgesel rekürens oranını ve sağkalımı incelemek. Hastalar ve Yöntemler: Kliniğimizde tanı ve tedavisi yapılan evre I ve II glottik yassı epitel hücreli kanserli 45 hasta (43 erkek, 2 kadın; ort. yaş 56; dağılım 35-73) değerlendirildi. Olguların ortalama takip süresi 22 ay (dağılım 6-54 ay) idi. Bulgular: Olguların %73.3'ü T1No, %26.7'si ise T2No kanserli idi. Otuz bir hastada larengofissür+kordektomi, dokuz hastada vertikal larenjektemi, beş hastada frontolateral larenjektomi uygulandı. ilk 12 ay içinde 45 olgunun altısında (%13) primer lokal ve/veya bölgesel rekürens gelişti. Altı hastada kurtarma cerrahisine başvuruldu. Kurtarma cerrahisi ile birlikte elde edilen ortalama sağkalım %91 (n=41) bulundu. Sonuç: Açık cerrahi ile tedavinin doğru endikasyon konmuş olgularda onkolojik açıdan çok başarılı olduğu sonucuna varıldı.

Local And Regional Recurrence İn Early Glottic Cardnomas

Katırcıoğlu S., Sunay T., Çölhan İ., Süoğlu Y., Ünal M., Karatay M. C., Erdamar B., Şirin M.

Objectives: To evaluate local and regional recurrence rates and suNival in early glottic carcinoma (stage I and stage II). Patients and Methods: Forty-five patients (43 males, 2 females; mean age 56 years; range 35-73 years) who underwent surgery for stage I or II glottic squamous cell carcinama were evaluated. The patients were followed-up for a maan duraıian of 22 months (range 6-54 months). Results: Of 45 patients, %73.3 had T1No and %26.7 had T2No cancers. Surgery included laryngofissure cordectomy (n=31), vertical laryngectomy (n=9), and frontolateral laryngectomy (n=5). Primary local and/or regional recurrence occurred in six patients (13%) within the first twelve months. Six patients required salvage surgery. Mean suNival obtained with primary and salvage surgery was 91% (n=41). Conclusion: It was concluded that apan surgery performed in appropriate cases yielded very successful oncological outcome in early glottic carcinoma.

KBB İhtisas Dergisi C:7 S:3 Syf:205-209

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale