Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Kulak Cerrahisinde Dril (Tur) Kullanımının Postoperatif Erken Dönemde Kemik Yolu İşitme Eşikleri Üzerine Etkisi
 

Kulak Cerrahisinde Dril (Tur) Kullanımının Postoperatif Erken Dönemde Kemik Yolu İşitme Eşikleri Üzerine Etkisi

Şenvar A., Çınar U., Tilki S., Vural Ç.

Amaç: Kulak cerrahisinde dril kullanımının postoperatif erken dönemde kemik yolu işitme eşikleri üzerine etkisini araştırmak. Hastalar ve Yöntemler: Kronik otitis media tanısı ile yapılan ameliyat sırasında dril kullanılan 40 hasta prospektif olarak incelendi. Kemik yolu işitme eşikleri ameliyat öncesinde ve ameliyattan sonraki 24 ve 48. saatlerde ölçüldü; 20 dB ve üzerindeki artışlar anlamlı kabul edildi. Dril kullanım süresi ile kemik yolu eşiklerindeki değişiklikler arasındaki ilişki incelendi. istatistiksel değerlendirmeler için Student t-testi kullanıldı. Bulgular: Ameliyat öncesi ve sonrası kemik yolu işitme eşiklerinde hem ipsi- hem de kontralateral kulaklarda anlamlı artışlar saptandı (p<0.05). Ancak 20 dB ve üzerinde artış, ipsilateral üç kulakta gözlenirken, kontralateral kulakların hiçbirinde görülmedi. Dril kullanım süresi (ort. 55 dakika) ile kemik yolu eşik yükselmesi arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Kronik otit cerrahisi sırasında dril kullanımının, erken postoperatif dönem dışında, kemik yolu işitme eşikleri üzerinde olumsuz etki yaratmadığı sonucuna varıldı.

The effeet of drill in ear surgery on bone conduetion thresholds during the early postoperative period

Şenvar A., Çınar U., Tilki S., Vural Ç.

Objectives: We investigated the effect of drill in ear surgery on bone conduction thresholds during the early postoperative period. Patients and Methods: This prospective study included 40 patients in whom drill was used during surgery for chronic otitis media. Bone conduction thresholds were measured preoperatively and at 24 and 48 hours after operation. Thresholds of 20 dB or above were considered significant. The relationship between the duration of drill use and the changes in bone conduction thresholds were evaluated. Statistical evaluation was made using the Student's t-test. Results: Compared with those before operation, postoperaıiye bone conduction thresholds were significantly increased in both the ipsilateral and contralateral ears (p<0.05). However, only three ipsilateral ears and none of the contralateral ears showed significant increases of 20 dB or above. No significant relationship was detected between the duration of drill use (mean 55 minutes) and increase in the thresholds. Conclusion: We concluded that the use of drill during surgery for chronic otitis media exerted no adverse effects on bone conduction thresholds, except for the early postoperative period.

KBB İhtisas Dergisi C:7 S:2 Syf:121-124

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale