Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » İşitme Engelli Öğrencilerde Patolojinin Yeri: Akustik Refleks Parametreleriyle Değerlendirme
 

İşitme Engelli Öğrencilerde Patolojinin Yeri: Akustik Refleks Parametreleriyle Değerlendirme

Dereköy F. S.

Amaç: işitme engelliler okulunda eğitim gören öğrencilerde etyolojiyi araştırmak ve akustik refleks parametrelerinin ölçülmesiyle, işitme yolundaki patolojinin düzeyini (koklear veya retrokoklear) saptamak. Çalışma Planı: Yaşları 5-15 arasında değişen, 46'sı erkek (%61.3), 29'u kız (%38.6) toplam 75 işitme engelli öğrenci çalışma grubuna alındı. Etyolojik nedenlere ait bilgiler, aileler, öğretmenler ve kişisel dosyalardan elde edildi ve tüm öğrencilerin fizik muayeneleri yapıldı. Akustik refleks eşikleri ölçüldü, refleks decay (RD) varlığı ve refleks latans (RL)uzunluğu araştırıldı. Bulgular: En sık etyolojik neden olarak febril konvülziyon (%37.3) bulunurken, heredite (%28) ve menenjit (% 17.3) diğer sık görülen faktörlerdi. Sekiz olguda (%10.6) kızamık, üç olguda (%4) prematürite, birer olguda (% 1.3) hiperbilirübinemi ve kabakulak, işitme kaybından sorumlu patolojilerdi. Etyolojide febril konvülziyon, heredite, kızamık ve kabakulağın yer aldığı olgularda, RD görülmezken, RL de normal sınırlar içindeydi. Menenjit olgularının dördünde RD pozitif bulundu; bu öğrencilerin ikisinde latans uzamıştı. Prematürite ve hiperbilirübinemi olgularında RD saptanırken RL'nin uzadığı görüldü. Sonuç: Ölçülen akustik refleks parametrelerinin, işitme engelli öğrencilerin etyolojisinde beklenen patolojik değişiklerle uyum gösterdiği görüldü.

Location Of Pathology İn Deaf Students: Evaıuation By Acoustic Reflex Parameters

Dereköy F. S.

Objectives: To investigate the etiology of deafness in students attending a school for the deaf and to determine, using acoustic reflex parameters, whether hearing loss was of cochlear or retrocohlear pathology. Design: A total of 75 deaf students (46 males, 61.3%; 29 females, 38.6%; age range 5 to 15 years) were emolled. Information about the etiology was obtained from the parents, instructors, and patient records. Physical examination was performed and acoustic reflex thresholds were recorded. The presence of reflex decay (RD) and Iateney (RL) were evaluated. Results: The most common etiology was febrile convulsions (37.3%) followed by heredity (28%) and meningitis (17.3%). The remaining etiologies were rneasles (n=8, 10.6%), prematurity (n=3, 4%), hyperbilirubinernia (n=1, 1.3%) and mumps (n=1, 1.3%). Reflex decay was not observed and RL was normal in patients exhibiting etiologies of febrile convulsion, heredity, measles, and mumps. Reflex decay was dernonstrated in four patients with meningitis etiology, in two of whom RL was prolonged. Similarly, the presence of RD and prolonged RL were detected in both patients with prematurity or hyperbilirubinemia. Conclusion: Acoustic reflex measurements were found to be in accordance with the etiology-associated pathologic changes expected in deaf students

KBB İhtisas Dergisi C:7 S:2 Syf:125-129

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale