Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Larenks Epidermoid Karsinomunda Cisplatin Ve 5-Fluorourasil Duyarlılığının Timidin İşaretlenme İndeksi İle...
 

Larenks Epidermoid Karsinomunda Cisplatin Ve 5-Fluorourasil Duyarlılığının Timidin İşaretlenme İndeksi İle...

Bilir A., Ünal M., Karatay M. C.

Amaç: Larenks epidermoid karsinom hücrelerinin doku kültürü ortamında cisplatin ve 5-fluorourasil (5-FU) kombinasyonuna duyarlılığını timidin işaretlenme indeksi (Tİİ) ile araştırmak. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma patolojik tanısı larenks epidermoid karsinom olarak konmuş ve tedavisi cerrahi olarak yapılmış dokuz olgunun ameliyat piyesleri üzerinde yapıldı. Timidin işaretlenme indeksi ile tümör dokusu, kontrol olarak alınan sağlam larenks mukozası ve tümör hücrelerine cisplatin + 5-FU kombinasyonu uygulandıktan sonraki hücresel kinetik aktivite değişikliği değerlendirildi. Bulgular: Tümörlü alandan (%20.17±6.11) ve sağlam mukozadan (% 13.02±5.44) yapılan ölçümlerin ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulundu (p<0.01). Tümör dokusunda ve aynı tümör hücrelerine cisplatin+5-FU kombinasyonunun uygulanması sonucu elde edilen Tİİ değerleri arasındaki fark da anlamlıydı(p<0.01). Sağlam doku ile cisplatin+5-FU kombinasyonu uyguIandıktan sonraki Tİİ değerleri arasında ise anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Kombinasyonun iki hücre grubunda etkili, ikisi üzerinde orta etkili, beşi üzerinde de etkisiz olduğu belirlendi. Tümörlerin TNM sınıflaması ile Tİİ değerlerindeki değişiklik arasında belirgin bir ilişki gözlenmedi. Sonuç: Larenks epidermoid karsinomunda Tİİ yöntemi ile çeşitli kemoterapötik ajanların değerlendirilmesi tedavinin kişiselleştirilmesine katkı sağlayabilir.

Evaıuation Of Eisplatin And 5-Fluorouraeil Sensitivity Using Thymidine Labeling İndex İn Epidermoid Carcinoma...

Bilir A., Ünal M., Karatay M. C.

Objectives: To investigate the sensitivity of laryngeal epidermo id carcinoma to cisplatin and S-fluorouracil (S-FU) using the thymidine labeling index (TLI) in a tissue culture medium. Design and Methods: Surgical specimens of nine patients with laryngeal epidermoid carcinoma were studied. Using the thymidine labeling index, changes in the cellular kinetle activity were assessed in tumor tissues, intact laryngeal mucosa as controls and in tumoral tissues following administration of eisplatin and 5-FU combination. Results: The mean values obtained from the tumoral tissu es (20.17±6.11 %) and intact laryngeal mucosa (13.02±5.44.) were significantly different (p<0.01). Similarly, results from the tumoral tissues obtained belare and following cisplatin+5-FU administration differed significantly (p<0.01). However, no significant difference was raund in control tissues belare and following cisplatin+S-FU administration (p>0.05). The efficacy of the combinatian on tumor cell groups was high (n=2), moderale (n=2), and poor (n=5). No remarkable relation was noted between the TNM classitication of the tumors and their TLI values. Conclusion: Sensitivity of tumors to various chemotherapeutic agents as shown by the TLI method may help to individualize the treatment of laryngeal epidermoid carcinoma.

KBB İhtisas Dergisi C:7 S:2 Syf:130-133

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale