Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Baş-Boyun Yassı Epitel Hücreli Karsinomlarında Mutant P53'ün Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi
 

Baş-Boyun Yassı Epitel Hücreli Karsinomlarında Mutant P53'ün Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi

Erişen L., Basut O., Tezel İ., Coşkun H., Ertürk A.

Amaç: p53 tümör baskılayıcı geninin mutant formunun, baş-boyun yassı epitel hücreli karsinomlu hastalarda klinik ve patolojik parametreler ile ilişkisi araştırıldı. Çalışma Planı ve Yöntemler: Baş-boyun yassı epitel hücre karsinomu nedeniyle ameliyat edilen 30 hasta (26 erkek, 4 kadın; ort. yaş 56.2) çalışmaya alındı. Ameliyat örnekleri, immünohistokimyasal yöntemle monoklonal fare antihuman p53 proteini ile boyandı ve ışık mikroskobu altında değerlendirildi. Sigara içme alışkanlığı, tümörün lokalizasyonu, histolojik derecesi, patolojik evre ve boyun lenf metastazı ile p53 varlığı arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı. Bulgular: Örneklerin %67'sinde mutant p53 varlığı saptandı. Yapılan istatistiksel analizlerde incelenen hiçbir parametre ile mutant p53 varlığı arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Sonuç: Mutant p53 tümör baskılayıcı geninin hastanın klinik ve patolojik parametrelerinden bağımsız bir veri olduğu sonucuna varıldı.

The Relationship Between Mutant P53 And Clinicopathologic Parameters İn Squamous Cell Careinoma Of The Head And Neck

Erişen L., Basut O., Tezel İ., Coşkun H., Ertürk A.

Objectives: To determine immunohistochemically the expression of mutant p53 and its possible relationship to clinic and pathologic parameters in patients with squamous cell carcinoma of the head and neck. Design and Methods: The study included 30 patients (26 men, 4 women; mean age 56.2 years) who underwent surgery for squamous cell carcinoma of the head and neck. Surgical specimens obtained from the patients were stained with monoclonal mouse antihuman p53 protein and examined under light microscope. Relationship between the presence of mutant p53 and smoking, localization of the tumor, histologic grade, pathologic stage, and Iymph node metastasis was sought. Results: Mutant p53 gene was detected in 67% of the specimens. No statistical relationship could be demonstrated between the presence of mutant p53 gene and any of the parameters evaluated. Conclusion: The presence of mutant p53 tumor suppressor gene seems to be independent of the clinic and pathologic features of the patient.

KBB İhtisas Dergisi 7-1 43

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale