Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Flutikazon Propiyonat Aköz Nazal Sprey ve İkinci Kuşak Antihistaminiklerin Alerjik Rinit Tedavisinde Etkinliği
 

Flutikazon Propiyonat Aköz Nazal Sprey ve İkinci Kuşak Antihistaminiklerin Alerjik Rinit Tedavisinde Etkinliği

Yaşar H., Sarıkaya İ.

Amaç: Flutikazon propiyonat aköz nazal sprey (FPANS) ve ikinci kuşak antihistaminiklerin alarjik rinit tedavisindeki etkinliklerini araştırmak. Hastalar ve Yöntemler: Perennial alarjik rinitli 140 hasta çalışmaya alındı. Yirmi hasta plasebo uygulaması için ayrıldı. Geri kalan 120 hasta dört eşit gruba ayrılarak, her bir gruba FPANS ile birlikte sırasıyla terfenadin, astemizol, loratadin veya setirizin verildi. Ortalama toplam semptom skorları tedavi başlangıcında ve tedaviden sonra 1, 2, 4 ve 6. haftalarda değerlendirildi. Bulgular: FPANS ile birlikte setirizin verilen grupta daha çok olmak üzere, her dört tedavi grubunda plaseboya oranla istatistiksel olarak daha iyi sonuçlar elde edildi (p<0.001). Beş hastada epistaksis saptandı. Olguların hiçbirinde enfeksiyon ya da nazal mukoza atrofisi gelişmedi. Sonuç: Perennial alarjik rinit tedavisinde FPANS ile birlikte ikinci kuşak antihistaminiklerin kullanımı daha etkilidir.

The Efficacy of Fluticasone Propionate Aqueous Nasal Spray and Second-Ceneration Antihistamines

Yaşar H., Sarıkaya İ.

Objectives: To evaluate the efticacy of fluticasone propionate aqueous nasal spray (FPANS) and second-generation antihistamines in allergic rhinitis. Patientsand Methods: A total of 140 patients with perennial allergic rhinitis were included. Twenty patients were assigned to placebo. The remaining 120 patients were divided into four groups and, together with FP ANS, each group was administered terfenadine, astemizole, loratadine orcetirizine, respectively. Average total symptom scores were evaluated initially and in the 1 st, 2nd, 4th and 6th weeks of treatment. Results: The results obtained from the combination of FPANS and second-generation antihistamines, particularly getirizina, were statistically improved than those obtained from placebo (p<0.001). Five patients developed epistaxis. No occurrences of infection or atrophy of the nasal mucosa were observed. Conclusion: Combining FPANS and secondgeneration antihistamines in the treatment of perennial allergic rhinitis appears to be more aftaetive.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 175

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale