Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2000 » Alerjik Rinitli Hastalarda Prick Testi Ve Total Ige Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 

Alerjik Rinitli Hastalarda Prick Testi Ve Total Ige Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Öztürkcan S., Kunt T., Ungan M., Müderris S.

Amaç: Öykü ve fizik muayene ile alerjik rinit ön tanısı konan hastalarda atopik yapı, klinik ve laboratuvar verileri arasındaki ilişki ve bunların tanısal değerleri değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Nazal şikayetleri ve alerji anamnezi olan ve prick testlerle en az bir alerjene karşı duyarlı olduğu saptanan 64 hasta incelendi. Herhangi bir alerji öyküsü olmayan 20 kişilik kontrol grubu oluşturuldu. TotallgE düzeyleri ölçüldü ve prick testi uygulandı. Prick testi sonuçlarına göre hastalar atopik ve nonatopik olarak iki gruba ayrıldı. Prick testi sonuçları ile totallgE değerleri karşılaştırıldı. Bulgular: Atopiklik açısından gruplar arasında anlamlı fark saptandı (p<0.05). En yüksek atopiklik ev tozlarında, mantarlarda ve yabani otlarda gözlendi. Total lgE düzeyi hasta grubunda 148.06±1:20.17 lU/ml, kontrol grubunda 58.45±14.4 IU/ml idi (p<0.05). Alerjik olunan madde sayısı ile total IgE değerleri arasında anlamlı ilişki yoktu.Sonuç: Alerjik rinitte total lgE tayini tanıyı destekleyici bir yöntemdir

Evaluation Of Prick Test Results And Total Ige Levels İn Patients With Allergic Rhinitis

Öztürkcan S., Kunt T., Ungan M., Müderris S.

Objectives: The relationship between atopic structure, clinical and laboratory findings and their diagnostic value were evaluated in patients with an initial diagnosis of allergic rhinitis. Patients and Methods: Sixty-four patients with nasal complaints, a history of allergy, and prick testsensitivity to at least one allergen were studied. A control group of 20 subjects without a history of allergy was included. TotallgE levels were measured and prick tesis were performed. Patients were divided into two groups as atopic and nonatopic according to prick test results. Prick test results and totallgE values were compared. Results: Significant differences were found with regard to atopy between the two groups (p<0.05). The highest levels of atopic reactions were against home dust, fungus and wild grass. Mean totallgE levels were significantly different (148.06±20.17 vs 58.45±14.4 U/ ml) (p<0.05). The number of atopic allergens and total IgE values did not differ significantly (p>0.05). Conclusion: TotallgE levels may be instrumental in the diagnosis of allergic rhinitis.

KBB İhtisas Dergisi 6-2 199

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale