2001

1. Timpanoskleroz Gelişiminde Timpanik Membran Lamina Propriası İçine Olan Kanamanın Etkisi
The Effect Of Hemorrhage Into The Lamina Propria Of The Tympanic Membrane Of The Development Of Tymanosclerosis
2. İşitme Kaybı Açısından Yüksek Riskli Yenidoğanlarda Tarama Testi Olarak Transient-Evoked Otoakustik...
Comparison Between Transient-Evoked Otoaeoustie Emissions And Brain Stern Evoked Response Audiornetry ...
3. Tip 1 Diabetes Mellitusun Sıçanlarda Kulak Zarı Perforasyonlarının Kapanması Üzerine Etkisi
The Effect Of Type 1 Diabetes Mellitus On The Clasing Of Rat Tympanic Membrane Perforatian
4. Nazal Poliplerde Pürin Bazları Katabolizması İle Lipid Peroksidasyonu Arasındaki İlişki
The Relationship Between The Catabolism Of Purine Bases And Lipid Peroxidation İn Nasal Polyps
5. Endonazal Dakriyosistorinostomi Sonuçlarımız
Results of Endoscopic İntranasal Dacryocystorhinostomy
6. Rinoplasti Hastalarının Bilgisayarla İzlemi İçin Bir Veritabanı Uygulaması: RHINONU
A Computerized Database Program for The Follow-Up of Rhinoplasty Patients: RHINONU
7. Çocuk Hastalarda Maksillofasyal Kırıklar
Maxillofacial Fractures İn Pediatric Patients
8. Boyun Kitlelerinin Yerleşimlerine Göre İncelenmesi
Evaluation Of Neck Masses According To Their Localization
9. Kikuchi-Fujimoto Hastalığı
A Case Of Kikuchi-Fujumoto Disease
10. Tavşan Modelinde Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Maksiner Sinüs Mukosilier Klirensi Üzerine Etkisinin Sinfigrafik ...
Examination Of The Effed Of Endoscopic Sinus Surgery On The Mucociliary Clearaııee By Means Of Scintigraphy...
11. Sportif SCUBA Dalıcılarında KBB Sorunları, Tedavileri Ve Korunma Yolları
Otorhinolaryngological Problems İn SCUBA Divers, Treatment And Prevention Methods
12. Hipokalsemik Hastalıklarda Odyolojik Değerlendirme
Audiologic Evaıuation İn Hypocalcemic Diseases
13. Mersin İşitme Engelliler Okulu Öğrencilerinin İşitme Kaybı Ve Etyolojik Yönden İncelenmesi
Investigation Of Hearing Lass And İts Etiology İn Students Of Mersin School For The Deaf
14. Bazı Nazal Spreylerin (Steroid Ve Deniz Suyu Preparat1arı) Mukosiliyer Klirens Üzerine Etkisi
The Effect Of Some Nasal Sprays (Steroid And Seawater Preparations) On Mucociliary Dearance
15. Baş-Boyun Tümörlerinde Palpabl Olmayan Lenf Nodlarının Değerlendirilmesinde Ultrasonografi Rehberliğinde...
Ultrasonography-Guided Fine Needıe Aspiration İn The Evaıuation Of Nonpalpable Iymph Nodes İn Head ...
16. Elektif Boyun Diseksiyonlarında Gizli Metastaz Sıklığı
The İncidence Of Occult Metastasis İn Elective Neck Dissections
17. Mandibulanın Büyük Kistlerinde Solventlerle Dehidrate Edilmiş Kemik Allogreft Kullanımı
The Use Of Solvent-Dehydrated Bone Allografts İn Large Mandibular Cysts
18. Etmoid Sinüs Osteomu: Endoskopik Yaklaşım
A Case Of Ethmoid Sinus Osteoma: Endoscopic Approach
19. Larenksin Bazaloid Yassı Epitel Hücreli Karsinomu
A Case Of Basaloid Squamous Cen Careinoma Of The Larynx
20. Nazal Pasajı Tamamen Tıkayan Dev Konka Büllöza Piyoseli
A Case Of Concha Bullosa Pyocele Leading To Complete Occlusion Of The Nasal Passage
21. Parafarenjeal Bölge Tümörlerine Yaklaşım
Approach To Parapharyngeal Space Tumors
22. Polisomnografi İçin Hasta Seçiminde Farenjeal İntralüminal Basınç Ölçümünün Etkinliği
The Effectiveness Of Pharyngeal İntraluminal Pressure Recording İn The Gelection Of Patients For Polysomnography
23. Sinonazal T-Lenfoma Deformitesinin Cerrahi Tedavisi
Reconstruction Of A Radiotherapy-İnduced Deformity Of Sinanasal T-Cell Lymphoma
24. Diseke Edilen Lenf Nodu Sayısı Ve Boyun Nüks Oranlarının Boyun Diseksiyonu Tipine Göre Değerlendirilmesi
Evaluatian Of The Number Of Iymph Nodes Dissected And Neck Recurrences İn Comprehensive And Selective Neck Dissections
25. Küçük Fenestra Stapedektomi Sonrası Kemik İletim Eşiklerinin Yaşa Bağlı Değişimi
The İnfluence Of Age On Bone Conduction Threshold Changes Following Small Fenestra Stapedectomy
26. Baş-Boyun Epidermoid Kanserinde Dokudaki Katalaz Ve Güpefoksit Dismutaz Aktiviteleri Ve Malondialdehit Düzeyleri
Evaluation Of Catalase And Superoxide Dismutase Activities And Malondialdehyde Levels İn Head And Neck Cancer Tissues
27. Laktat Ringer İle İzotonik NaCl'nin Sıçan Trakeasında Mukosilier Klirens Hızı Üzerine Etkileri
The Effecrof Lactate Ringer Or İsotank NaCl Solutions On Mucociliary Clearance İn Rat Trachea
28. Reküren Larenjeal Sinir Paralizisi Nedeniyle İleri Evre Aspirasyonlu Hastalarda Otolog Yağ Enjeksiyonu
Intracordal Autologous Fat İnjection For Grade III Aspiration Due To Re Current Laryngeal Nerve Paralysis
29. Ksilometazolin Ve Psödoefedrinin Sıçan Burun Ve Trakea Mukozasındaki Etkileri
The Effect Of Xylometazoline And Pseudoephedrine On Rat Nasal And Tracheal Mucosa
30. Spinal Ve İntrakranyal Metastaz Yapmış Larenksin Atipik Karsinoid Tümörü
A Case Of Atypical Carcinoid Tumor Of The Larynx With Spinal And İntracranial Metastasis
31. Dil Ve Dudakta Endometriozis
Endometriosis Of The Lip And The Tongue: A Case Report
32. Akustik Rinometri: Kullanımı, Endikasyonları, Sınırları
Acoustic Rhinometry: Application, İndications, And Limitations
33. Dudak Karsinomları
Carcinoma Of The Lip
34. Derin Boyun Enfeksiyonlanna Klinik Yaklaşım
Clinical Approach To Deep Neck İnfedions
35. Dehissan Veya Yüksek Juguler Bulb'lu Hastalarda Otolojik Semptom Ve Bulgular Dehissan veya yiiksek juguler bulb'lu
Otologic Symptoms and Findings in Patients With a Dehiscent or High Jugular Bulb
36. Mikrodalga Ve Çok Düşük Frekans Manyetik Alanın Sıçan Kulağındaki Etkileri
The Effects Of Microwave And Extremely Low Frequency Magnetic Field On Rat Ear
37. Oral Kavite, Orofarenks Ve Larengofarenjeal Yerleşimli Epidermoid Karsinomlarda Posterior Servikal Üçgende...
Posterior Triangle Metastases Of Epidermoid Careinoma Of The Oral Cavity, Oropharynx And Laryngopharynx
38. Tragal Kıkırdak Grefti İle Timpanoplastide Fonksiyonel Sonuçlar
Functionaı Results Of Tragal Cartilage Tympanoplasty
39. Kronik Efüzyonlu Otitis Mediab Çocuklarda Orta Kulak Efüzyonu, Nazofarenks Ve Dış Kulak Yolu Florasında Bakteriyoloji...
Baderiology Of Middle-Ear Effusions, External Ear Canals And Nasopharynx İn Children With Otitis Media With Effusion...
40. Kronik Otitis Medianın Akut Alevlenmelerinde Topikal Siprofloksasinin Etkinlik Ve Güvenilirliği
The Efficacy And Safety Of Topical Ciprofloxacin İn Acute Exacerbations Of Chronic Otitis Media
41. Sportif SCUBA Dalıcılığın İşitme Üzerine Etkisi: Araştırmada Karşılaşılan Sorunlar Ve Bilgilendirme Önerileri"
The Effed Of Sp Ort SCUBA Diving On Hearing:Problems Encountered İn The İnvestigation And Some Suggestions For Future...
42. Multipl Sklerozda Beyinsapı İşitsel Cevaplarının Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları İle Karşılaştırılması *
Comparison Of ABR Findings With Those Of MRI İn Patients With Multiple Selerosis
43. İşitme Engelliler Okulunda Dermatoglifik Analizler
Dermatoglyphic Analyses İn A School For The Deaf
44. Rinosinüzitlerin Tedavisinde Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi*
Functional Endoscopic Sinus Surgery İn The Treatment Of Rhinosinusitis
45. Paranazal Sinüslerin Malign Tümörleri
Malignant Tumors Of The Paranasal Sinuses
46. CSL Ve Dr. Speech İle Ölçülen Temel Frekans Ve Pertürbasyon Değerlerinin Karşılaştırılması
Comparison Of Fundamental Frequencyand Perturbation Data Analyzed By CSL And Dr. Speech Systems
47. Tonsillektomide Kullanılan Bizmut Subgallabn Hemostatik Etkisi
Hemostatic Effects Of Bismuth Subgallate İn Tonsillectomy
48. Sinonazal Hastalıkların Tedavisinde Endoskopik Sinüs Cerrahisi: 403 Olgunun Değerlendirilmesi
Endoscopic Sinus Suırgery in the Treatment of Sinonasal Diseases: Evaluation of 403 Cases
49. Cerrahi Tedavi Uygulanan Larenks Kanserli Hastaların Uzun Dönemde Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi
Long-Term Quality Of Life Assessment Af Ter Surgical Treatment Of Laryngeal Cancer
50. Uzmanlık Eğitimi Veren Kulak Burun Boğaz Ve Baş Ve Boyun Cerrahisi Merkezleri İzole Tiroit Cerrahisine Nasıl Bakıyorlar?
What İs The Attitude To İsolated Thyroid Surgery Among Medical Centers That Are İmplementing Otorhinolaryngology...
51. Temporomandibüler Eklem Radyolojisi
Radiology Of The Temporomandibular Joint
52. Lingual Hroide Transhyoid Yaklaşım
Transhyoid Approach For Lingual Thyroid: A Case Report
53. Submandibüler Tükürük Bezinin Bazal Hücreli Adenokarsinomu
Basal Cen Adenocarcinoma Of The Submandibular Gland: A Case Report
54. Paranazal Sinüs Mukoselleri
55. Yüz Ve Kafa Tabanı Rekonstrüksiyonunda Temporal Adale Flebi
Use Of Temporalis Muscle Flap In The Reconstruction Of The Face And The Skull Base
56. "Saddle Nose" Deformitesine Yaklaşım
Our Approach To Saddle Nose Deformity
57. Larenksin Verrüköz Karsinomu
Verrucous Carcinoma Of The Larynx
58. Yassı Hücreli Larenks Kanserlerinde nm23 Proteininin Klinik Ve Patolojik Korelasyonları
Clinical And Pathological Correlates Of nm23 Protein In The Squamous Cell Carcinoma Of The Larynx
59. Total Larenjektomi Sonrası Ses Restorasyonunda Blom-Singer Ses Protezi Kullanımı*
Voice Restoratian With Blom-Singer Prosthesis In Patients Undergoing Total Laryngectomy
60. Bilateral Enlarged Vestibular Aqueduct As A Cause Of Progressive Sensorineural Hearing Loss In A School-Age Girl
Okul Çağı Kız Çocuğunda İlerleyici Sensarinöral İşitme Kaybına Yol Açan İki Taraflı, İleri Derecede Genişlemiş ...
61. Hurler Sendromlu Bir Olguda CO2 Lazer Tedavisi
CO2 Laser Treatment In A Case With Hurler' s Syndrome CO2 Laser Treatment In A Case With Hurler' s Syndrome
62. Tiroglossal Duktus Karsinomlu İki Olgu*
Two Cases With Thyroglossal Duct Careinoma

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale