Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Çocuk Hastalarda Maksillofasyal Kırıklar
 

Çocuk Hastalarda Maksillofasyal Kırıklar

Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Türkkahraman S.

Amaç: Çocuklarda meydana gelen maksillofasyal kırıklarda etyolojik faktörleri ve tedavi yaklaşımlarını değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Maksillofasyal kırıklı 74 çocuk hastanın (26 kız, 48 erkek; ort. yaş 9.47; dağılım 6 ay-15 yıl) tıbbi kayıtları yaş, cinsiyet, etyoloji, semptomlar, kırık yeri, eşlik eden diğer yaralanmalar, tedavi yaklaşımı, hastanede kalış süresi, prognoz ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi. Bulgular: Kırk iki olguda tek, 32 olguda birden fazla olmak üzere toplam 117 kemikte kırık vardı. Etyolojide düşme ve çarpmanın (%54) ilk sırada geldiği görüldü. En sık görülen semptomlar ağrı (%100), ekimoz (%78) ve ağız hareketlerinde kısıtlılıktı (%62). Hastaların %39.3'ünde mandibüler kemikte kırık vardı; bunu alveoler proses kırıkları izliyordu. Mandibüler kırıkların tedavisinde en sık kullandığımız yöntem, kırığın yerine bağlı olarak açık redüksiyon ve internal fiksasyondu. internal fiksasyon için telligasyonu (22 olgu) ve monokortikal mini plak (6 olgu) kullanıldı. Orbital, zigomatik ve maksiller kırıklarda ise açık redüksiyon ve telligasyonu ile internal fiksasyon yapıldı. Olguların hastanede kalış süresi ortalama 8.2 gün idi. Cerrahi tedavi sonrası 70 hastada iyi sonuç alınırken, dört hastada komplikasyon görüldü. Sonuç: intermaksiller fiksasyon ile anatomik redüksiyon sağlanamayan komplike kırıklı çocuk hastaların tedavisinde internal fiksasyonu öneriyoruz.

Maxillofacial Fractures İn Pediatric Patients

Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Keleş E., Türkkahraman S.

Objectives: To evaluate etiological factors and treatment approaches in pediatric patients with maxillofacial fractures. Patients and Methods: Medical records of 74 patients (26 girls, 48 boys; mean age 9.47 years; range 6 months to 15 years) with maxillofacial fractures were reviewed with respect to age, sex, etiology, symptoms, fracture localization, accompanying injuries, treatment approaches, hospital stay, prognoses, and complications. Results: A total of 117 fractures existed, being single in 42 patients, and multiple in 32 patients. The most common etiologic factors were talI and strike (54%). The most common symptoms were pain(100%), ecchymosis (78%), and restricted mandibular movement (62%). Mandibular bone fractures and alveolar process fractures accounted for 39.3% and 19.7%, respectively. Open reduction and internal fixation were the most common methods for the treatment of mandibular fractures. Internal fixation was performed with the use of wires (22 cases) and monocortical miniplates (6 cases). Orbital, zygomatic, and maxillary fractures were treated with internal fixation using open reduction and wire ligation. The mean hospitalization period was 8.2 days. The results were satisfactory in 70 patients. Complications occurred in tour patients. Conclusion: Internal fixation may be appropriate for the treatment of complicated fractures when an anatomical reduction with intermaxillary fixation is not likely.

KBB İhtisas Dergisi 8-6 468

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale