Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Hipokalsemik Hastalıklarda Odyolojik Değerlendirme
 

Hipokalsemik Hastalıklarda Odyolojik Değerlendirme

Kirazlı T., Miman M.C., Cenkci A., Ayçiçek A., Erdem T.

Amaç: Hipokalsemi nedeniyle tedavi gören olgularda işitme fonksiyonu değerlendirildi ve kokleanın değerlendirilmesinde otoakustik emisyonların önemi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çeşitli etyolojilere bağlı hipokalsemi nedeniyle tedavi gören 23 hasta (17 kadın, 6 erkek; ort. yaş 36; dağılım 1-51) incelendi. Tedavi öncesinde ve odyolojik inceleme sırasındaki kan kalsiyum düzeyleri belirlendi. Odyolojik incelemede tonal odyometri, Bekesy adyometrisi, vokal odyometri, beyin sapı odyometrisi (ABR) ve otoakustik emisyon ölçümü(DPOAE) uygulandı. Hasta grubunun sonuçları sağlıklı33 kişinin DPOAE sonuçları ile karşılaştırıldı. Bulgular: Hasta grubunda tedaviye rağmen hipokalseminin devam ettiği iki olguda tonal odyometride 40 ve 60 dB' lik sensorinöral işitme kaybı; birinde iki taraflı Bekesy tip II eğrisi, diskriminasyon skoru azlığı ve rekrütman pozitifliği görüldü. Her iki olguda da ABR'de i. dalga latansı uzaması saptandı. Normokalsemik üç olguda tonal adyometride 4000 Hz'de 25-40 dB sensorinöral kayıp, beşinde Bekesy tip II eğri, ikisinde rekrütman pozitifliği, üçünde 1. dalga latans uzaması izlendi. DPOAE karşılaştırılmasında hasta grubunda 1500 Hz'de daha az pozitif yanıt; 2000 ve 5000 Hz'de anlamlı derecede amplitüd düşüklüğü saptandı (p<0.05). Sonuç: Hipokalsemik hastalar işitme yönünden de izlenmelidir. Hipokalsemik hastalıklarda otoakustik emisyon ölçümleri işitmenin izlemi yönünden yararlıdır.

Audiologic Evaıuation İn Hypocalcemic Diseases

Kirazlı T., Miman M.C., Cenkci A., Ayçiçek A., Erdem T.

Objectives: An assessment of hearing function was made in hypocalcemic patients and cochlear pathology was evaluated by the use of otoacoustic emissions. Patients and Methods: The study included 23 patients receiving treatment for hypocalcemia dua to various etiologies. There were 17 females and six males, with a mean age of 36 years (range 1-51 years). Calcium levels were determined before treatment and at the time of audiologic examinations which included tonal audiometry, Bekesy audiometry, vocal audiometry, brain-stem response audiometry and otoacoustic emissions. DPOAE results were compared with those of 33 healthy adults. Results: Only two patients were hypocalcemic during treatment; both had sensorineural hearing lass (40 and 60 dB, respectively) by tonal audiometry, and prolonged wave i Iateney in ABRs. One hypocalcemic patient had Bekesy type ii curve, a decreased word discrimination score and a positive recruitment result. Pathologies in normocalcemic patients included sensorineural hearing lass of 25 to 40 dB at 4000 Hz (n=3), Bekesy type ii curve (n=5), positive recruitment (n=2), and prolonged wave i Iateney (n=3). DPOAE results showed significantly decreased positive responses in 1500 Hz and amplitude responses in 2000 Hz and 5000 Hz in the patient group (p<0.05). Conclusian: Hypocalcemic patients should be evaluated with respect to hearing function and otoacoustic emissions may provide useful data thereof.

KBB İhtisas Dergisi 8-4 289

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale