Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Elektif Boyun Diseksiyonlarında Gizli Metastaz Sıklığı
 

Elektif Boyun Diseksiyonlarında Gizli Metastaz Sıklığı

Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., İnanlı S., Kaya H., Polat Ş.

Amaç: Primer baş-boyun skuamöz hücreli kanser saptanan, fakat ameliyat öncesinde klinik ve radyolojik No boyun bulunan olgularda, uygulanan elektif boyun diseksiyonlarından elde edilen örneklerde gizli metastaz sıklığı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Kliniğimizde son sekiz yıl içinde primer baş-boyun skuamöz hücreli kanser nedeniyle elektif boyun diseksiyonu uygulanan 45 hastanın (5 kadın, 40 erkek; ort. yaş 56; dağılım 35-74) 49 boyun örneği retrospektif olarak değerlendirildi. Olgular ameliyat öncesinde fizik muayene, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans ile incelendi. Boyun diseksiyon örneklerinde histopatolojik inceleme ile metastazın varlığı, büyüklüğü, lenf nodunun içinde sınırlı olması veya lenf nodu dışrna yayılımı belirlendi. Bulgular: Kırk dokuz boyun diseksiyon örneği içinden toplam 1427 adet lenf nodu diseke edildi. Boyun diseksiyonlarının 13'ünde (%27), tüm lenf nodlarının ise 35'inde (%2.4) metastaz saptandı. Dokuz (%0.4) metastatik lenf nodunda lenf nodu dışına yayılım bulundu. Sonuç: Boyun örneklerinde saptanan yüksek gizli metastaz oranının No boyunlu olguların tanı, tedavi ve prognozunda önemli olduğunu düşünüyoruz.

The İncidence Of Occult Metastasis İn Elective Neck Dissections

Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., İnanlı S., Kaya H., Polat Ş.

Objectives: We investigated the incidenge of occult metastases in neck dissection specimens of patients who preoperatively had No necks and underwent elective neck dissection for squamous cell carcinoma of the head and neck. Patients and Methods: A total of 49 specimens were resected from 45 patients (5 females, 40 males; mean age 56 years; range 35 to 74 years) who underwent elective neck dissections for squamous cell carcinoma of the head and neck. Preoperatively, no evidenge of Iymph node metastasis was detected. on physical examination and radiologic studies including computed tomography or magnetic resonance imaging. Histopathologically, the presence, size, and the extent of metastases were examined. Results: A total of 1427 Iymph nodes were dissected. Lymphatic metastasis was documented in 13 neck dissections (27%). Of the Iymph nodes resected, 35 showed metastasis (2.4%). Extranodal spread was found in nine metastatic Iymph nodes (%0.4). Conclusion: The high incidence of occult metastases should have significant implications in the diagnosis, treatment, and prognosis of No necks.

KBB İhtisas Dergisi 8-4 312

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale