Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Spinal Ve İntrakranyal Metastaz Yapmış Larenksin Atipik Karsinoid Tümörü
 

Spinal Ve İntrakranyal Metastaz Yapmış Larenksin Atipik Karsinoid Tümörü

Sezen O., Eken M., Ünver Ş., Yasul E. E.

Larenksin nöroendokrin tümörleri az rastlanan tümörlerdir. Ses kısıklığı ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle başvuran 70 yaşında erkek hastada direkt larengoskopide sol band ventrikülden kaynaklanan ve ventrikülü tutan; arkada aritenoid vokal proçese, üstte ariepiglottik plikaya uzanan, ön kommissürü tutan, sağband ventrikülün ve vokal kordun 1/3 ön tarafına ilerlemiş kitle gözlendi. Lezyondan alınan biyopsi sonucunun skuamöz hücreli karsinom şeklinde bildirilmesi üzerine hastaya total larenjektomi ve sol modifiye radikal boyun diseksiyonu yapıldı. Cerrahi örneğinin immünhistokimyasal incelemesi sonucu atipik karsinoid tümör tanısı kondu. Ameliyat sonrası birinci ayda yapılan spinal manyetik rezonans görüntülemede yedinci servikal vertebra korpusu sol arka yarısında ve posterior kranyal fossada pontobulber bölgede metastaz ile uyumlu lazyonlar izlendi. iki hafta süreyle radyoterapi uygulanan hasta ameliyattan sonra altıncı ayda yaşamını yitirdi.

A Case Of Atypical Carcinoid Tumor Of The Larynx With Spinal And İntracranial Metastasis

Sezen O., Eken M., Ünver Ş., Yasul E. E.

Neuroendocrine tumors of the larynx are rare. A seventy-year-old man presented with hoarseness and dil. ficulty in breathing. Direct laryngoscopic examination showed a mass originating from the left ventricular band. The tumor invaded the laryngeal ventricle, posteriorly extended to the nodal process of the arytenoid, and reached the aryepiglottic fold superiorly, the anterior commissure, 1/3 of the anterior vocal cord and the right ventricular band. The result of the biopsy examination was reported as squamous cell carcinoma, Total laryngectomy and modified radical neck dissection on the left side were performed. Immunohistochemical examination showed atypical carcinoid tumor. Spinal magnetic resonance imaging obtained one month after the operation showed metastatic lesions on the left posterior side of the seventh corpus vertebral cervicalis and in the posterior cranial fossa in the pontobulbar area. The patient received radiotherapy for two weeks. He died in the postoperative sixth month.

KBB İhtisas Dergisi C:8 S:5 Syf:408-412

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale