Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Dudak Karsinomları
 

Dudak Karsinomları

Uğuz M.Z., Deniz A., Önal K.

Amaç: Dudak karsinomlarının ortaya çıkışını, semptomlarını, yayılımını ve boyun metastazlarını değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Kliniğimizde tedavi edilen dudak karsinomlu 44 hasta (8 kadın, 36 erkek; ort. yaş 60.3; dağılım 30-77) retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Ameliyat öncesi histopatolojik tetkikte 42 olguda skuamöz hücreli karsinom, bir olguda bazal hücreli karsinom ve bir olguda da indiferansiye malign tümör saptandı. Skuamöz hücreli karsinomların N'ü iyi (%57.1), 14'ü orta (%33.3) ve dördü kötü (%9.6) diferansiyasyon göstermekteydi. Yirmi iki olguda (%50) T1, 15'inde T2 (%34.1), beşinde T3 (% 11.4), ikisinde T4 (%4.5) tümör bulundu. Klinik boyun muayenesinde 11 hastada palpabllenfadenopali saptandı (7 hastada N1, 2 hastada N2c, 2 hastada N3). Boyun bilgisayarlı tomografisinde bir hastada mandibulada, kemik sintigrafisinde bir hastada maksiliada kemik invazyonu saptandı. Alt dudak kanserlerinde lenf nodu metastaz oranı %19.3 bulundu; üst dudak kanseri olan iki olgunun birinde lenf nodu metastazı görüldü. Sonuç: Dudak kanserlerinde tümör boyutu arttıkça ve diferansiyasyon kötüleştikçe lenf nodu metastazının görülme oranı yükselmektedir.

Carcinoma Of The Lip

Uğuz M.Z., Deniz A., Önal K.

Objectives: We evaluated carcinoma of the lip with regard to presentation, symptoms, extension, and neck metastasis. Patients and Methods: Forty-four patients (8 women, 36 men; maan age 60.3 years; range 30-77 years) with carcinoma of the lip were retrospectively evaluated. Results: Preoperative histopathologic diagnoses were squamous cell carcinoma in 42 patients, basal cell carcinoma in one patient and undifferentiated malignant tumor in one patian!. Squamous cell carcino ma was well-, moderately, and poorly differentiated in 24, 14, and 4 patients, respectively. T-staging of the tumors was T1 in 50% (n=22), T2 in 34.1% (n=15), T3 in 11.4% (n=5), and T4 in 4.5% (n=2). Palpable Iymph nodes were detected in 11 patients (N1 in 7, N2c in 2, and N3 in 2 patiants). Computed tomography showed mandibular invasion in one patient and bone scintigraphy detected maxillary involvement in another. Lymph node metastasis was detected in 19.3% of patients with cancer of the lower lip; of two patients with upper np cancer, one patient developed Iymph node metastasis. Conclusion: A high incidence of lymph node metastasis is seen in lip cancers as the tumor size increases and the degree of differentiation becomes worse.

KBB İhtisas Dergisi 8-3 199

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale