Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Derin Boyun Enfeksiyonlanna Klinik Yaklaşım
 

Derin Boyun Enfeksiyonlanna Klinik Yaklaşım

Aktaş D., Özturan O., Miman M.C., Kızılay A., Öncel S., Kalcıoğlu T.

Amaç: Ülkemizin sosyoekonomik yönden daha düşük olduğu bir bölgesinde, sıklıkla karşılaştığımız derin boyun enfeksiyonları (OBE) üzerine deneyim ve bulgularımızı sunmayı amaçladık. Hastalar ve Yöntemler: Şubat 1999 ile Aralık 2000 tarihleri arasında OBE tanısı ile yatırılarak izlenen 31 hastanın dosyaları taranarak olgular retrospektif olarak incelendi. Olguların yaşları 1-58 arasında değişmekte idi (14 kadın, 17 erkek; ort. yaş 24). Bulgular: On dört olguda peritonsiller apse, sekizinde retrofarenjeal apse veya sellülit, beşinde submandibüler apse, ikisinde temporal apse, birinde parotis apsesi, birinde izole parafarenjeal apse vardı. Bu olgulardan dördünde, diğer boyun boşlukları apse si ile birlikte parafarenjeal apse veya sellülit saptandı. Yirmi yedi olgu ağız içi veya boyundan cerrahi girişimle, iki olgu ultrasonografi eşliğinde iğne aspirasyonu ile, iki olgu ise sadece antibiyotikle tedavi edildi. Tüm olgularda iyileşme sağlandı ve hiçbir komplikasyon görülmedi. Sonuç: Özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük ve ilk basamak tedavi hizmetleri eksik bölgelerde OBE'ye daha sık rastlanmaktadır. Tam bir öykü ve fizik muayene, erken tanı ve uygun tedavi OBE'nin komplikasyonsuz bir şekilde sağaltılmasını sağlar.

Clinical Approach To Deep Neck İnfedions

Aktaş D., Özturan O., Miman M.C., Kızılay A., Öncel S., Kalcıoğlu T.

Objectives: The aim of this study is to present our experience and findings in the diagnosis and treatment of deep neck infections (ONI) in an area of low socioeconomic status. Patients and Methods: The records of 31 patients diagnosed and treated for ONI between February 1999 and Oecember 2000 were reviewed. There were 14 females, 17 males (mean age 24 years; range 1-58 years). Results: Oeep neck infections included peritansiUar abscess (n=14), retropharyngeal abscess or cellulitis (n=8), submandibular abscess (n=5), temporal abscess (n=2), parotid abscess (n=1), and isolated parapharyngeal abscess (n=1). Four patients had parapharyngeal abscess or cellulitis together with other abscesses. Treatment consisted of surgiG;:ı1 intervention using a transoral or transcervical approach-(n=27), needie aspiration under ultrasonography guidance(n=2), and anti biotic therapy per se (n=2). All patients were treated successfully, and no complications developed. Conclusion: Oeep neck infections are frequently seen in areas with low socioeconomic status. However, a complete history and examination, early diagnosis, and an appropriate treatment enable an unevenltul recovery.

KBB İhtisas Dergisi 8-3 206

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale