Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Oral Kavite, Orofarenks Ve Larengofarenjeal Yerleşimli Epidermoid Karsinomlarda Posterior Servikal Üçgende...
 

Oral Kavite, Orofarenks Ve Larengofarenjeal Yerleşimli Epidermoid Karsinomlarda Posterior Servikal Üçgende...

Güneri A., İkiz A.Ö., Güneri E.A., Erdağ T.K., Beyazgün V., Sarıoğlu S.

Amaç: Oral kavite, orofarenks ve larengofarengeal yerleşimli epidermoid karsinom nedeniyle primer tümör eksizyonu ve radikal boyun diseksiyonu (RBD) uygulanan hastalarda posterior servikal üçgende lenf nodu metastaz sıklığı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Yüz on dört hastanın (99 erkek, 25 kadın; ort. yaş 57.4; dağılım 37-68) klinik ve patoloji kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Ameliyat öncesinde klinik muayene ve radyolojik incelemeler (bilgisayarlı tomografi ve/veya ultrasonografi) ile belirlenen boyun evreleri, lenf nodu metastazlarının yerleşimi, posterior servikal üçgende diseke edilen lenf nodu sayısı ve bu nodlardaki metastaz oranı araştırıldı. Bulgular: Cerrahi örneklerin 62'sinde (%54) metastaz saptandı. Posterior servikal üçgende diseke edilen lenf nodu sayısı ortalaması 9.63 (dağılım 0-29); bu bölgeye metastaz oranı ise %1.75 (2/115) bulundu. Biri T3N2bpatolojik T3N2b evreli larenks, diğeri T4N2b evreli retromolar trigon epidermoid karsinomu olmak üzere iki hastada posterler servikal üçgen metastazı saptandı. Sonuç: Bu çalışmada elde edilen posterior servikal üçgen metastaz oranı, belirtilen yerleşimlerdeki epidermoid karsinomlar için, özellikle klinik No boyunlarda selektif boyun diseksiyonlarının uygulanmasına destek vermektedir.

Posterior Triangle Metastases Of Epidermoid Careinoma Of The Oral Cavity, Oropharynx And Laryngopharynx

Güneri A., İkiz A.Ö., Güneri E.A., Erdağ T.K., Beyazgün V., Sarıoğlu S.

Objectives: We investigated the prevalence of posterior cervical metastases in patients who underwent primary tumor excision with radical neck dissection (RND) for epidermoid carcinoma of the oral cavity, oropharynx, and laryngopharynx. Patients and Methods: The records of 114 patients (99 males, 25 females; mean age 57.4 years; range 37-68 years) were retrospectively reviewed. The following data were evaluated: preoperative neck status determined on the basis of clinical and radiologic examinations (computerlzed tomography and/or ultrasonography), location of the metastatic Iymph nodes, number of Iymph nodes dissected, and metastases documented from the posterior triangle. Results: Metastases were detected in 62 specimens (54%). The mean number of dissected Iymph nodes from, and the prevalence of metastases to, the posterior triangle were 9.63 (range 0-29) and 1.75% (2/115), respectively. Two patients with posterior triangle metastases had a pathologic T3N2b laryngeal carcinoma, and a T4N2b ret romo lar trigone epidermoid careinorna, respectively. Discussion: The prevalence of posteridr triangle metastases documented in this study is in favor of selectiye neck dissections for epidermoid careinoma of the oral cavity, oropharynx, and laryngopharynx, especially for clinical No necks.

KBB İhtisas Dergisi 8-3 214

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale