Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Tragal Kıkırdak Grefti İle Timpanoplastide Fonksiyonel Sonuçlar
 

Tragal Kıkırdak Grefti İle Timpanoplastide Fonksiyonel Sonuçlar

Özcan C., Ünal M., Görür K., Talas D. Ü.

Amaç: Tragal perikondro-kondral greft ile timpanoplasti sonrası timpanik membran perforasyonlarının kapanmasını ve işitme kazancını değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Tımpanik membran perforasyonlarının tragal kartilaj grefti ile onarıldığı 15 hasta (7 kadın, 8 erkek; ort. yaş 23.5) retrospektif olarak incelendi. Bu onarım tekniği böbrek şeklindeki santral perforasyonlarda uygulandı. Timpanik membran kapanması klinik muayene ile, işitme kazancı ise odyolojik olarak değerlendirildi. Üç frekansın (500, 1000 ve 2000 Hz) hava ve kemik iletim saf ses ortalamaları ve ameliyat öncesi ve sonrası (birinci yıl) adyogramlarda hava-kemik açıklığı hesaplandı. Ameliyat sonrası takip süresi en az 12 aydı. Ameliyat öncesi ve sonrası sonuçlar Student t-testi ile karşılaştırıldı. Bulgular: Tımpanik membran kapanması 14 kulakta (%93.3) elde edildi. Ameliyat sonrası işitme, iki olgu dışında, ameliyat öncesi bulgulardan daha iyiydi (%86.6). Ameliyat öncesi ve sonrası hava-kemik açıklığı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (sırasıyla 19.7±6.3 dB ve 9.4±5.6 dB, p<0.05). Sonuç: Tragal kartilajın timpanik membran onarımında gerek anatomik gerekse de işlevsel bakımdan mükemmel bir grett materyali olduğu sonucuna varıldı.

Functionaı Results Of Tragal Cartilage Tympanoplasty

Özcan C., Ünal M., Görür K., Talas D. Ü.

Objectives: We evaluated the closure of tympanic membrane perforatjang and hearing gain after tympanoplasty with tragal perichondro-chondral graft. Patients and Methods: Fifteen patients (7 females, 8 males; maan age 23.5 years) with tympanic membrane perforations underwent tympanoplasty with tragal cartilage. This reconstruction technique was performed on kidney-like central perforations. Tympanic membrane clasura was evaluated with clinical examination, and hearing gain with audiological assessments. Air and bone conduction puretane averages and air-bone gaps in 500, 1000, and 2000 Hz frequencies were calculated on pre- and postaperative (first year) audiograms. Postoperative follow-up was at least 12 months. Statistical analysis was made using Student's t-test. Results: Closure of the tympanic membran e was achieved in 14 ears (93.3%). Compared with preoperative findings, postaperaliye hearing was belter in 86.6%. A significant difference was found between the average pre- and postoperative air-bone gaps (19.7±6.3 dB and 9.4±5.6 dB, respectively; p<0.05). Conclusion: It was concluded that, both anatomically and functionally, tragal cartilage was an excelIenI graft matarial for tympanic membrane reconstrucsion.

KBB İhtisas Dergisi C:8 S:2 Syf:109-112

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale