Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Kronik Otitis Medianın Akut Alevlenmelerinde Topikal Siprofloksasinin Etkinlik Ve Güvenilirliği
 

Kronik Otitis Medianın Akut Alevlenmelerinde Topikal Siprofloksasinin Etkinlik Ve Güvenilirliği

Şerbetçioğlu B., İkiz A.Ö., Güneri E.A., Erdağ T.K., Lebe M. E.

Amaç: Kronik otitis medianın akut alevlenmelerinde topikal siprofloksasin kullanımının etkinliği ve ototoksisite açısından güvenilirliği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Tek taraflı kronik otitis medialı 16 hastanın (10 erkek, 6 kadın; ort. yaş 43; dağılım 18-68) odyolojik incelemeleri yapıldı ve kulak sürüntülerinden kültür örnekleri alındı. On gün süreyle günde üç kez, üçer damla 3.5 mg/ml konsantrasyonda topikal siprofloksasin tedavisi uygulandı. Tedavi sonrası klinik yanıtlar değerlendirilerek, hava ve kemik yolu işitme eşikleri ile konuşmayı ayırt etme skorları tedavi öncesi değerlerle karşılaştırıldı. Bulgular: On hastanın kültüründe üreme saptandı. En sık patojenler, Pseudomonas aeruginosa (n=4) ve Staphylococcus aureus (n=4) idi. Tedaviyle kulak akın1151 14 olguda (%87.5) tamamen kesildi; ikisinde (%12.5) belirgin derecede azaldı. Tedavi öncesi ve sonrası kemik yolu eşikleri ve konuşmayı ayırt etme skorları arasında anlamlı farklılık görülmedi (p>0.05); hava yolu işitme eşiklerinin 4 kHz'de tedavi sonrasında anlamlı ölçüde daha iyi olduğu gözlendi (p=0.0284). Sonuç: Kronik otitis medianın akut alevlenmelerinde topikal siprofioksasin tedavisinin etkin, kolay uygulanabilir ve güvenilir olduğu sonucuna varıldı.

The Efficacy And Safety Of Topical Ciprofloxacin İn Acute Exacerbations Of Chronic Otitis Media

Şerbetçioğlu B., İkiz A.Ö., Güneri E.A., Erdağ T.K., Lebe M. E.

Objectives: We evaluated the efficacy and safety of ciprofloxacin in the treatment of acute exacerbations of chronic otitis media. Patients and Methods: Ear swabs of 16 patients (10 men, 6 women; maan age 43 years; range 18-68 years) with unilateral chronic otitis media were sampled for culture. Topical ciprofloxacin was administered three times a day at a concentration of 3.5 mg/ml for ten days. Audiological evaluations were made before and following treatment. Treatment responses were evaluated, and air-bone conduction thresholds and speech discrimination scores were compared. Results: Cultures were positive in 10 patients, the most common organisms being Pseudomonas aeruginosa (n=4) and Staphylococcus aureus (n=4). Complete cessation of discharge was obtained in 14 patients (87.5%) and two patients (12.5%) had marked improvement. No significant differences were found in bone conduction thresholds and speech discrimination scores (p>0.05); however, air conduction thresholds improved significantly at 4 kHz (p=0.0284). Conclusion: Topical ciprofloxacin was found effective, easily applicable, and safe in the treatment of acute exacerbations of chronic otitis media.

KBB İhtisas Dergisi C:8 S:2 Syf:113-117

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale