Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » İşitme Engelliler Okulunda Dermatoglifik Analizler
 

İşitme Engelliler Okulunda Dermatoglifik Analizler

Dereköy S.

Amaç: Dermatoglifikler, parmak uçları, el ayaları ve ayak tabanlarındaki epidermis çizgilerinin kıvrımlar yaparak oluşturdukları şekillerdir. Sensorinöral işitme kaybı gibi herhangi bir hastalık genetik bir temele dayanıyorsa, olgunun dermatoglifik yapısında da değişiklik beklenmelidir. Bu çalışmada işitme engelliler okulu öğrencilerinde dermatoglifik yapılar incelendi. Hastalar ve Yöntemler: ileri derecede işitme kayıp11100 öğrencide (60 erkek, 40 kız; yaş dağılımı 5-16) ve 50 sağlıklı çocukta parmak ucu örnekleri, toplam çizgi sayısı, a-b çizgi sayısı, interdigital ve hipotenar yapıları, atd açısı ve palmar fleksiyon çizgileri, röntgen filmi yöntemi kullanılarak incelendi. istatistiksel karşılaştırmada Student t-testi kullanıldı. Bulgular: Kemer örnekleri, işitme engelli öğrencilerde artmış bulundu, ancak istatistiksel bir fark yoktu (p>0.01). Ulnar ilmek sayısı erkek işitme engellilerde önemli bir azalma gösterdi (p<0.01). Radyal ilmek sayısı tüm öğrencilerde data fazlaydı. Düğüm sayısı, erkek öğrencilerde artmış bulundu (p<0.01). Toplam çizgi sayısı, kontrol grubuna göre azalmıştı (p<0.01). Çalışma grubunda a-b çizgi sayısı daha az (p>0.01), atd açısı daha geniş bulundu. Hipotenar ve tenar alanlarda dermal örnekler sayıca artmıştı (p<0.01); kontrol grubuna göre daha fazla sayıda Simian ve Sydney çizgileri görüldü (p<0.01). Sonuç: işitme kaybı etyolojilerine yönelik çalışmalarda dermatoglifik analiz, genetik nedenlerin ayırıcı tanısında kolay ve pratik bir yöntem olarak yol gösterebilir.

Dermatoglyphic Analyses İn A School For The Deaf

Dereköy S.

Objectives: Dermatoglyphics are patterns formed by the epidermal ridges on finger tips, palm, and the sole. The presence of a genetic basis for any disorder such as sensorineural hearing loss should be associated with changes in the dermatoglyphic profile. In this study, we analyzed dermatoglyphics in students attending a school for the deaf. Patients and Methods: Fingertip patterns, total ridge counts, interdigital and hypothenar area patterns, a-b ridge counts, ald angles and palmar flexion lines were examined by the x-ray film method in 100 deaf students (60 boys, 40 girls; age range 5 to 16 years) and in 50 healthy children as controls. Statistical analyses were made using Student's t- test. Results: Arch samples were found to be increased in deaf students, bui there was no statistically significant difference (p>0.01). The number of ulnar loops showed a significant decrease in mal e deaf students (p<0.01). Radial loops increased in both male and female students. Whorl prints were high in number in male students (p<0.01). Total ridge counts decreased significantly compared with controls (p<0.01). In deaf children, a slight decrease in the number of a-b ridges (p>0.01), greater ald angles, increases in the dermal prints in the hypothenar and thenar areas (p<0.01) and in Simian and Sydney lines (p<0.01) were observed. Conclusion: Analysis of dermatoglyphics may help differentiate genetic origin in determining the etiology of hearing losses.

KBB İhtisas Dergisi C:8 S:2 Syf:135-140

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale