Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Rinosinüzitlerin Tedavisinde Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi*
 

Rinosinüzitlerin Tedavisinde Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi*

Doğru H., Yarıktaş M., Tüz M., Uygur K.

Amaç: Rinosinüzit nedeniyle endoskpik sinüs cerrahisi (ESC) uygulanan hastalarda ameliyat öncesi bulgular ve ameliyat sonrası başarı oranları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Rinosinüzitli 293 hastaya (146 erkek, 147 kadın; ort. yaş 36.8; dağılım 9-83) toplam 472 ESC işlemi (179 çift taraflı, 114 tek taraflı) yapıldı. Paranazal sinüs patolojilerinin sınıflandırılmasından sonra tüm olgularda Messerklinger tekniği ile ESC işlemi uygulandı. Endoskopik işlemin sonucu, tam iyileşme, medikal tedavi ve revizyon cerrahi ile tam iyileşme,kısmi iyileşme, medikal tedavi ve revizyon cerrahi ile kısmi iyileşme, değişme yok şeklinde değerlendirildi.Olgular ameliyat sonrasında 9-43 ay arasında değişen sürelerle izlendi. Bulgular: Başarı oranları, anatomik varyasyonların oluşturduğu evre I'de %92.7, hiperplastik hastalıkların oluşturduğu evre lI'de %96.1, süpüratif enfeksiyonların oluşturduğu evre III'de %96.7 bulundu. Kronik ya da tekrarlayan sinüzitli hastalarda genel başarı oranı %95.4, polipli olgularda %76.8 olarak belirlendi. Tüm olgularda başarı oranı %89.4 bulundu. En önemli komplikasyonlar revizyon gerektiren sineşi (%11.2), maksiller ostium stenozu (%10.1) ve tampon gerektiren kanama (%2.7) idi. Sonuç: Kronik ya da tekrarlayan rinosinüzitlerin tedavisinde ESC'nin başarı oranı yüksektir.

Functional Endoscopic Sinus Surgery İn The Treatment Of Rhinosinusitis

Doğru H., Yarıktaş M., Tüz M., Uygur K.

Objectives: We evaluated preoperative findings and postoperative success rates of endoscopic sinus surgery (ESS) in patienIs with rhinosinusitis. Patients and Methods: A total of 472 ESS procedures were performed in 293 patients with rhinosinusitis (146 males, 147 females; mean age 36.8 years; range 9-83 years). of these procedures, 179 were bilateral and 114 were unilateral. Endoscopic sinus surgery was performed using the Messerklinger technique. Outcomes were defined as complete recovery following ESS, complete recovery following medical therapy and revisional surgery, partial recovery, partial recovery following medical therapy and revisional surgery, and no response. Follow-up ranged from 9 to 43 months. Results: The success rates in patients with stage I (anatomic variations) , stage II (hyperplastic diseases), and stage III (suppurative infections) diseases were 92.7%, 96.1 %, and 96.7%, respectively. The success rate was 95.4% in patients with chronic or recurrent sinusitis, and 76.8% in patients with nasal polyposis. The overall success rate was 89.4%. The most common complications were synechia requiring revision surgery (11.2%), maxillary sinus stenosis (10.1 %), andbleeding requiring the use of nasal packing (2.7%). Conclusion: Endoscopic sinus surgery has a high success rate in chronic or recurrent rhinosinusitis.

KBB İhtisas Dergisi C:8 S:2 Syf:141-145

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale