Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2001 » Yassı Hücreli Larenks Kanserlerinde nm23 Proteininin Klinik Ve Patolojik Korelasyonları
 

Yassı Hücreli Larenks Kanserlerinde nm23 Proteininin Klinik Ve Patolojik Korelasyonları

Kanlıkama M., Mumbuç S., Bakır K., Uçak R., Bayazıt Y.

Amaç: Yassl hücreli larenks kanserinde (YHLK) nm23 proteininin klinik ve histopatolojik bulgularla ilişkisini araştırmak. Çalışma Planı: Yassı hücreli larenks kanseri tanısıyla ameliyat edilen ardışık 30 hastanın tıbbi kayıtları incelendi. Hastaların parafin bloklarda saklanmış olan tümör dokuları histopatolojik ve immünhistokimyasal çalışma için kullanıldı. İmmünhistokimyasal boyama için anti nm23 monoklonal antikoru ve streptavidin-biotin-horseradish peroksidaz yöntemi kullanıldı. İmmünhistokimya sonuç1arı ile konvansiyonel histopatoloji (mitoz sayımı ve grade) ve klinik parametreler (T, N, tümör evresi ve larenksteki tutu- lum bölgesi) karşılaştırıldı. Bulgular: Tümoölerin 27'sinde (%90) pozitif nm23 boyanması elde edildi. nm23 pozitifliği ile grade, mitoz sayımı, N, T, tümör evresi ve larenksteki tutulum bölgesi arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı p>0.05). Sonuç: nm23' ün YHLK'de aşırı bir ekpresyonu vardır. Literatürdeki birkaç farklı rapora rağmen, sonuçlarımız nm23' ün YHLK'de prognostik önemi olmadığını goöterdi.

Clinical And Pathological Correlates Of nm23 Protein In The Squamous Cell Carcinoma Of The Larynx

Kanlıkama M., Mumbuç S., Bakır K., Uçak R., Bayazıt Y.

Objectives: To assess nm23 protein expression and seek clinical and pathological correlates in laryngeal squamous cell carcinoma (LSCC). Design: Medical records of consecutive 30 patients who underwent surgery for LSCC were reviewed. Paraffin embedded blocks of patient specimens were used for histopathologic and immunohistochemical examinations. Immunohistochemical staining was performed using anti nm23 monoclonal antibodies and the streptavidin-biotin-horseradish peroxidase method. Immunohistochemistry findings were compared with those of the conventional histopathology (mitotic counting and grade) and clinical parameters (T, N, tumor stage and laryngeal site of involvement). Results: A positive staining for nm23 was obtained in 27 of 30 (90%) tumors. No significant correlations were found between the nm23 expression and grade, mitotic count, N, T, stage, and laryngeal site of involvement (p>0.05). Conclusion: An overexpression of nm23 exists in LSCC. Despite some discrepant reports in the literature, our results indicated that nm23 had no prognostic value in LSCC.

KBB İhtisas Dergisi C:8/S:1 Syf:48-52

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale