Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2002 » Antrokoanal Polip: Yirmi Yedi Olgunun Değerlendirilmesi
 

Antrokoanal Polip: Yirmi Yedi Olgunun Değerlendirilmesi

Oğuz H., Samim E., Bayız Ü., Özdek A., Ceylan K., Yılmaz S.

Amaç: Antrokoanal polipli (AKP) olgularda demografik ve klinik özellikleri belirlemek ve tedavi yöntemlerini incelemek. Hastalar ve Yöntemler: Antrokoanal polip tanısıyla cerrahi olarak tedavi edilen 27 hasta (11 erkek, 16 kadın; ort. yaş 24; dağılım 5-67) retrospektif olarak incelendi. Hastalar ameliyat sonrası ortalama 32 ay (dağılım 13-55 ay) süreyle izlendi. Bulgular: Sekiz olguda AKP’ye eşlik eden başka sinonazal patoloji görüldü. Cerrahi yöntem olarak yedi hastada (%26) endoskopik transnazal polipektomi ve orta mea antrostomisi ile antral komponente yaklaşım; dokuz hastada (%33) endoskopik transnazal polipektomi, orta mea antrostomisi ve maksiller sineskopi; 11 hastada (%41) ise endoskopik transnazal polipektomi ve orta mea antrostomisi ile birlikte Caldwell-Luc uygulandı. Bu hastalardan ilk grupta iki hastada, diğer iki grupta ise birer hastada nüks gözlendi. Sonuç: Endoskopik cerrahi, gerek koanal gerekse antral parçaların başarılı şekilde temizlenmesini; sağlam mukozanın korunmasını ve ek hastalıklara müdahale etme olanağını sağlar.

Antrochoanal Polyps: A Rewiev Of 27 Cases

Oğuz H., Samim E., Bayız Ü., Özdek A., Ceylan K., Yılmaz S.

Objectives: To determine the demographic and clinical characteristics of patients with antrochoanal polyps and to evaluate the treatment modalities. Patients and Methods: Twenty-seven patients (11 males, 16 females; mean age 24 years; range 5 to 67 years) who underwent surgery for antrochoanal polyps were retrospectively evaluated. The mean follow-up period was 32 months (range 13 to 55 months). Results: Concomitant sinonasal pathologies were detected in eight patients. Surgical procedures included endoscopic transnasal polypectomy and middle meatal antrostomy in seven patients (26%); endoscopic transnasal polypectomy, middle meatal antrostomy, and maxillary sinuscopy in nine patients (33%), and endoscopic transnasal polipectomy, middle meatal antrostomy, and Caldwell-Luc operation in 11 patients (41%). Recurrence was encountered in two patients with the first procedure, and in two patients in the other two procedures, respectively. Conclusion: Endoscopic surgery provides successful removal of both the antral and choanal parts, preservation of healthy mucosa, and the chance to treat additional sinonasal pathologies.

KBB İhtisas Dergisi 4-2 87-91

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale