Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2002 » Supraglottik Kanserlerde Karşı Boyun Metastazları
 

Supraglottik Kanserlerde Karşı Boyun Metastazları

Dadaş B., Çınar U., Yiğit Ö., Uslu B., Topuz E., Akgül G., Ünsal Ö.

Amaç: Larenksin supraglottik veya transglottik yerleşimli epidermoid karsinomlarında karşı boyun tutulumu sıklığı ve boyun tutulumunun primer tümörün yerleşimi, evresi ve diferansiyasyonu ile olan ilişkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Otuz dokuz olguda (tümü erkek; ort. yaş 51; dağılım 37-73) yapılan 78 boyun diseksiyonu örneğinin histopatolojik sonuçları primer tümörün yerleşimi, evresi ve diferansiyasyon derecesine göre incelendi. Bulgular: Klinik N0 boyunlu 21 olguda gizli metastaz oranı %28, olguların tümündeki boyun metastaz oranı ise %41 bulundu. Olguların sekizinde (%20) yalnızca ipsilateral, yedisinde (%18) iki taraflı, birinde (%2) yalnızca kontralateral boyun metastazı saptandı. İpsilateralinde metastaz saptanan olguların %46’sında kontralateral boyunda da metastaz görüldü. İyi lateralize yerleşimli beş olgunun birinde (%20), orta hattı tutmuş olan 34 olgunun yedisinde (%20.5) karşı boyun metastazı saptandı. T3 ve T4 tümörlerde lenfatik metastaz oranı T1 ve T2 tümörlerdekinden anlamlı derecede yüksek bulundu. İyi diferansiye tümörlerin %14, orta derecede diferansiye olanların %41, kötü diferansiye tümörlerin ise %60 oranında boyun metastazı yaptığı görüldü. Sonuç: Supraglottik bölgenin epidermoid karsinomunda ipsilateral boyun tutulumu varlığında kontralateral boyun metastazının yüksek oranda görülmesi iki taraflı boyun diseksiyonunu gerekli kılmaktadır.

Contralateral Neck Metastases İn Supraglottic Cancers

Dadaş B., Çınar U., Yiğit Ö., Uslu B., Topuz E., Akgül G., Ünsal Ö.

Objectives: This study examined the prevalence of metastases of squamous cell carcinoma of the supraglottic larynx to the ipsilateral or contralateral neck and to seek correlations between neck metastasis and localization, stage, and differentiation of the primary tumor. Patients and Methods: The study included 39 male patients (mean age 51 years; range 37 to 73 years) who underwent laryngectomy and bilateral neck dissection for primary squamous cell carcinoma of the supraglottic larynx. A total of 78 dissection specimens were examined histopathologically, and with regard to localization, stage, and differentiation of the primary tumor. Results: The incidence of occult metastasis in 21 N0 necks was 28%, and the overall metastasis was 41%. Involvement of the ipsilateral neck alone, unilateral involvement, and contralateral neck alone was detected in eight patients (20%), seven patients (18%), and one patient (2%), respectively. Ipsilateral neck metastasis was associated with contralateral involvement in 46%. Of five patients with well-lateralized tumors, and of 34 patients with midline tumors, contralateral involvement was documented in one patient (20%), and in seven patients (20.5%), respectively. Compared with T1 and T2 tumors, the incidence of lymphatic metastasis was found significantly higher in T3 and T4 tumors. Metastasis was encountered in 14%, 41%, and 60% of well-, moderately, and poorly-differentiated lesions. Conclusion: The high risk of contralateral neck involvement in supraglottic laryngeal cancers with unilateral metastases seem to justify bilateral neck resection.

KBB İhtisas Dergisi 4-2 83-86

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale