Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2002 » Efüzyonlu Otitis Medialı Çocuklarda Alerjik Rinit Görülme Sıklığı
 

Efüzyonlu Otitis Medialı Çocuklarda Alerjik Rinit Görülme Sıklığı

Gedikli O., Yiğit Ö., Hatipoğlu A., Ergez E., Kayhan F. T., Sezgin B., Babalıoğlu M., Meriç A.

Amaç: Efüzyonlu otitis medianın (EOM) etyopatogenezinde pek çok faktör sorumlu tutulmuştur. Bu çalışmada, etyopatogenezinde alerjinin etkisini değerlendirmek amacıyla, EOM'lu olgularda alerjik rinit sıklığı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya fizik muayene ve timpanometrik inceleme ile EOM tanısı konmuş 22 çocuk (17 erkek, 5 kız; ort. yaş 7.8; dağılım 2-12) alındı. Serum immünglobulin E (lgE) düzeyi yüksek bulunan veya klinik olarak tekrarlayan rinit semptomları gösteren çocuklara, prick testi ve nazal smear ile alerji ayırıcı tanısı yapıldı. Sonuçlar, herhangi bir KBB hastalığı bulunmayan, yaş ve cinsiyet açısından ben- zer kontrol grubuyla (13 erkek, 8 kız; ort. yaş 7.8) karşılaştırıldı. Bulgular: Rinit semptomları, serum total IgE düzeyleri, cilt testi ve nazal smear bulguları ışığında EOM'lu beş çocukta (%23), kontrol grubunda ise bir çocukta (%4.8) alerjik rinit tanısı kondu. Bununla birlikte, bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>O.O5). Sonuç: Efüzyonlu otitis medialı olgularda karşılaşıIan alerjik rinitin tedavisi, EOM tedavisindeki başarıyı artırabilir.

The İncidence of Allergic Rhinitis in Children with Otitis Media with Effusion

Gedikli O., Yiğit Ö., Hatipoğlu A., Ergez E., Kayhan F. T., Sezgin B., Babalıoğlu M., Meriç A.

Objectives: Many factors have been implicated in the etiopathogenesis of otitis media with effusion (OME). In this study, we investigated the role of allergy and the incidence of allergic rhinitis in patients with OME. Patients and Methods: The study included 22 children {17 boys, 5 girls; mean age 7 .8 years; range 2 to 12 years) with OME confirmed by findings of physical examination and tympanometry. Patients with high IgE Ievels and symptoms of allergic rhinitis were further investigated by skin prick tests and nasal smears. The results were compared with those of an age- and sex-matched control group (13 boys, 8 girls; mean age 7.8 years) with no symptoms of oto- Iaryngological diseases. Results: Symptoms of rhinitis, serum IgE Ievels, prick test and nasal smear findings suggested a diagnosis of allergic rhinitis in five children with OME (23%), and in one child (4.8%) in the control group. However, this difference did not reach significance (p>O.O5). Conclusion: Identification and appropriate treatment of allergic rhinitis in patients with OME may increase the success rate of OME treatment.

KBB İhtisas Dergisi C:9 S:3 Syf:184-187

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale